Search again

Found: 14  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
Hair growth promoting effect of carthamus tinctorius floret extract /
Author
Jintana Junlatat.
Call Number
RL J61,WR J61
Location
Central Library
Pharmaceutical Sciences Library

image
การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพจากสารสกัดหมากเม่า /
Author
เศรษฐิณี แสงอ่อน.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ความงามและสุขภาพ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TX ศ872 2559
Location
Central Library
Pharmaceutical Sciences Library

image
การพัฒนาแผ่นฟิล์มผงเนื้อในเมล็ดมะขามผ่านกระบวนการให้ความร้อนผสมสารสกัดเปลือกมังคุดและการทดสอบฤทธิ์การยับยั้งเชื้อ Propionibacterium acne /
Author
ธรัลหทัย ดีมา.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาพืชสวน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QK ธ379 2558
Location
Central Library
Pharmaceutical Sciences Library

image
การศึกษาลายพิมพ์โครมาโทกราฟี การดองเพื่อลดปริมาณไซยาไนด์และการวิเคราะห์สารบ่งชี้ในใบมันสำปะหลังสายพันธุ์ต่าง ๆ ในประเทศไทย /
Author
พรณรงค์ อินทรเกษม.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QK พ236ก 2558,QV พ236ก 2558
Location
Central Library
Pharmaceutical Sciences Library

image
การศึกษาเปรียบเทียบทางเภสัชเวทและฤทธิ์ต้านออกซิเดชันของสมุนไพรน้ำค้างกลางเที่ยง หญ้าตั๊กแตนและว่านสะหรีกันไทร (วงศ์ผักปราบ) /
Author
สุรีรัตน์ เขียวสอาด
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QV ส867,RM ส867ก
Location
Central Library
Pharmaceutical Sciences Library

image
การเปรียบเทียบกระบวนการพัฒนาคุณภาพของการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาลกับการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ /
Author
จันทร์จรีย์ ดอกบัว
Published
การศึกษาอิสระปริญญาเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RA จ252,WX จ252
Location
Central Library
Pharmaceutical Sciences Library

image
ความคิดเห็นของผู้บริหารกลุ่มงานประกันสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดต่อประกันสุขภาพของบุคคลไร้รัฐ /
Author
ทองรู้ กอผจญ
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการคุ้มครองบริโภคและการจัดการด้านสุขภาพ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RA ท311,WA ท311
Location
Central Library
Pharmaceutical Sciences Library

image
ความคิดเห็นต่อกิจกรรมและการปฏิบัติงานการตรวจสอบการนำเข้าอาหารตามมาตรฐานสากล ณ ด่านใน สปป. ลาว /
Author
สิริวรรณ ชมพล.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการคุ้มครองผู้บริโภคและการจัดการด้านสุขภาพ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TX ส732ค 2559,WA ส732ค 2559
Location
Central Library
Pharmaceutical Sciences Library

image
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสาธารณสุขในงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุขของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ /
Author
นันทวรรณ ภู่เนาวรัตน์
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเภสัชกรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RA น424ป,WA น424ป
Location
Central Library
Pharmaceutical Sciences Library

image
ผลของการกำจัดคลอโรฟิลล์ออกจากสารสกัดชาเขียวต่อความพึงพอใจเจลสารสกัดชาเขียว /
Author
จุติยาภรณ์ วงษ์นาม
Published
การศึกษาอิสระปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ความงามและสุขภาพ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QV จ633,RS จ633
Location
Central Library
Pharmaceutical Sciences Library

image
ผลของสารสกัดจากส้มโอต่อฤทธิ์ทางชีวภาพที่เกี่ยวข้องกับโรคอัลไซเมอร์ /
Author
เพียงกมล สอนผึ้ง.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RS พ942 2559,WT พ942 2559
Location
Central Library
Pharmaceutical Sciences Library

image
ผลของสารเพิ่มความยืดหยุ่นต่อฟิล์มจากแป้งถั่วเขียวดัดแปรด้วยด่างในแอลกอฮอล์ /
Author
พิสิษฐพันธุ์ กาญจนเตชะ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ความงามและสุขภาพ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TP พ784,WA พ784
Location
Central Library
Pharmaceutical Sciences Library

image
ฤทธิ์ต้านออกซิเดชันและปริมาณสารสำคัญในส้มโอสายพันธุ์ทับทิมสยาม ทองดี และขาวน้ำผึ้ง /
Author
บัณฑรวรรณ ธุระพระ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ164,QV บ258 2560
Location
Central Library
Pharmaceutical Sciences Library

image
ลายพิมพ์นิ้วมือโครมาโทกราฟีแบบของเหลวสมรรถนะสูงและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของพิกัดตรีกาฬพิษ /
Author
ศรัณย์ ฉวีรักษ์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RS ศ161ล 2559,QV ศ161ล 2559
Location
Central Library
Pharmaceutical Sciences Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles