Search again

Found: 319  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
Fit Buddy: แอปพลิเคชันมือถือสำหรับติดตามการออกกำลังกายตลาดเวลาด้วยเซ็นเซอร์พลังงานต่ำ/
Author
กษิดิศ วิจิตรโสภณ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ384
Location
Central Library

image
กระบวนการสร้างความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง เลขยกกำลัง ในชั้นเรียนที่ใช้วิธีการแบบเปิด /
Author
นลินทิพย์ วงษาพัด.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QA น285 2559
Location
Central Library
Education Library

image
กระบวนการสร้างผ้าทอลาวสู่การค้าในยุคจินตนาการใหม่ /
Author
เกษม มานะรุ่งวิทย์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยศิลปะและวัฒนธรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TT ก785 2559
Location
Central Library

image
กระบวนการอบแห้งยางแท่งด้วยลมร้อนร่วมกับไมโครเวฟชนิดสายพานลำเลียงแบบต่อเนื่อง /
Author
บัณฑิต สุริยวงศ์พงศา.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TS บ259 2559
Location
Central Library
Engineering Library

image
กายวิภาคศาสตร์ของพืชวงศ์มณีเทวาในประเทศไทย /
Author
นาริน ภูระบัตร.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QK น486 2559
Location
Central Library

image
การกำจัดตะกั่วและแคดเมียมจากสารละลายโดยใช้ซีโอไลต์สังเคราะห์จากซิลิกาเจลที่ใช้แล้ว /
Author
พรนิภา ขาวสมบูรณ์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TD พ245 2559
Location
Central Library
Engineering Library

image
การกำจัดตะกั่วในน้ำเสียอุตสาหกรรมด้วยวัสดุชนิดใช้ซ้ำได้ที่มีอนุภาคนาโนของเหล็กออกไซด์ /
Author
นพพร จันทพล.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TD น176 2559
Location
Central Library
Engineering Library

image
การกำจัดไนเตรตและฟอสเฟตพร้อมกันโดยใช้วัสดุแลกเปลี่ยนไอออนลบที่มีองค์ประกอบของอนุภาคนาโนเฟอริกออกไซด์ /
Author
สุรเศรษฐ์ วิริยธรรมเจริญ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TD ส855 2559
Location
Central Library

image
การควบคุมการระบายอากาศด้วยระบบ Multi inlet สำหรับโรงเรือนเลี้ยงไก่เนื้อแบบปิดในประเทศไทย /
Author
ชยานนท์ วิเศษ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QC ช194 2559
Location
Central Library
Engineering Library

image
การควบคุมไรขาว Polyphagotarsonemus latus (banks) และเพลี้ยไฟพริก Scirtothrips dorsalis hood โดยชีววิธีตามระดับการหงิกในพริก 4 พันธุ์ /
Author
พัชรา วงษ์คำอุด.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากีฎวิทยา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
SB พ517ก 2559
Location
Central Library

image
การคัดเลือกแบคทีเรียที่มีประสิทธิภาพในการควบคุมโรคโคนเน่าลำต้นเน่าของมะเขือเทศสาเหตุจากเชื้อรา Sclerotium rolfsii และสารจากส่วนแยกย่อยที่ออกฤทธิ์ทางชีวภาพ /
Author
เนตรดารา จันทร์อุตส่าห์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
SB น784 2559
Location
Central Library

image
การคัดแยกเชื้อราชอบร้อนที่ผลิตเอนไซม์เดกซ์แทรนเนสและการทำบริสุทธิ์และศึกษาคุณสมบัติของเอนไซม์ /
Author
พัชราพร นนยงค์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QP พ517 2559
Location
Central Library

image
การจัดการเก็บเกี่ยวใบมันสำปะหลังและประสิทธิภาพของพืชอาหารสลับต่อการเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลังและไหมอีรี่ /
Author
ชนาภัทร บัวเมืองเพีย.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากีฏวิทยา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
SF ช149 2559
Location
Central Library

image
การจัดการเรียนรู้ด้วยห้องเรียนกลับทางร่วมกับกระบวนการเขียนโปรแกรมเพื่อส่งเสริมการแก้ปัญหา /
Author
วชิร วชิรวัฒก์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QA ว145 2559
Location
Central Library
Education Library

image
การจัดรถบรรทุกสินค้าที่เหมาะสมจากศูนย์กระจายสินค้าไปยังคลังสินค้าย่อยกรณีศึกษาบริษัทกระจายสินค้าเครื่องดื่ม /
Author
เอกวิทย์ พิมพ์ปัจฉิม.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HD อ883 2559
Location
Central Library
Engineering Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles