Search again

Found: 1,027  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
114 ปี ก้าวย่างสร้างสุขด้วยเศรษฐกิจพอเพียง
Published
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์,
Call Number
HC445 ห153
Location
Central Library

image
Process of coping with childbirth among Thai women /
Author
Usa Chuahorm.
Call Number
RG U84P
Location
Nursing Library

image
กระบวนการจัดการความรู้ในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานีเขต 2 /
Author
ประทาน ศรีทาพุฒ
Published
การศึกษาอิสระปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
LB ป275
Location
Education Library

image
กระบวนการจัดการผลิตและการตลาดถ่านไม้ยูคาลิปตัส : กรณีศึกษาของผู้ผลิตถ่านไม้ยูคาลิปตัสในเขตอำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น /
Author
ณรงค์เดช เตียวศิริมงคล
Published
การศึกษาอิสระปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TP ณ219

image
กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์และการจัดการความขัดแย้งในชุมชนมุสลิม /
Author
มูฮัมหมัดรอฟีอี มูซอ
Published
โครงการพัฒนาระบบกฎหมายไทย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย,
Call Number
HV ม713
Location
Central Library

image
กระบวนการสร้างตัวตนของคนลาวอพยพพื้นที่ชายแดนไทย-ลาว /
Author
ปาริชาติ หาญไชยนะ
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HN ป554ร
Location
Central Library

image
กลยุทธ์การตลาดการท่องเที่ยวจังหวัดร้อยเอ็ด /
Author
เปรมจิต ทาบุรี
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
G ป712
Location
Central Library

image
กลยุทธ์การตลาดการท่องเที่ยวชายแดน : กรณีศึกษาสะพานข้ามแม่น้ำโขงแห่งที่ 2 จังหวัดมุกดาหาร /
Author
กันฑิมาลย์ ริมพืชพันธ์
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
G ก388
Location
Central Library

image
กล้วยไม้ดินในอุทยานแห่งชาติภูเรือ /
Author
วรชาติ โตแก้ว
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
SB ว192
Location
Central Library

image
กายวิภาคศาสตร์เปรียบเทียบและจุลสัณฐานวิทยาของผลของพืชเผ่า Cypereae (Cyperaceae) ในประเทศไทย /
Author
พัชณี ศรีคำสุข
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QK พ516
Location
Central Library

image
การกระตุ้นและการป้องกันความขัดแย้งของหัวหน้าศูนย์สุขภาพชุมชนในจังหวัดขอนแก่น /
Author
ดวงใจ แสงยศ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสาธารณสุข บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RA ด164ก,W ด164ก
Location
Central Library
Public Health Library

image
การกระทำผิดวินัยของครูพลศึกษาในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดขอนแก่น /
Author
อัครชัย ภวสุริยกุล
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
LB อ473
Location
Central Library
Education Library

image
การกราฟต์ของไวนิลแอลคิเลต/อะคริเลตบนยางธรรมชาติ /
Author
กณสิทธิ จตุเทน
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TS ก121
Location
Central Library

image
การกำจัดโลหะหนักในน้ำเสียซีโอดีโดยการตกตะกอนทางเคมีและโคแอกกูเลชัน /
Author
อารยา รานอก
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TD อ653ก
Location
Central Library
Public Health Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles