Search again

Found: 12  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
การตรวจวัด HbA1c โดยวิธี Immunoassay และ ion-exchange high performance liquid chromatography ในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 /
Author
จิราพร อาจวิชัย.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวสถิติ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC จ533ก 2557,WK จ533ก 2557
Location
Central Library
Public Health Library

image
การประยุกต์ทฤษฏีแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพร่วมกับการตลาดเชิงสังคมโดยใช้สื่ออีสานพื้นบ้าน (หมอลำ หมอแคน) เพื่อป้องกันโรคความดันโลหิตสูงในกลุ่มเสี่ยง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด /
Author
มานิต ชาวงษ์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC ม453 2557,WG ม453 2557
Location
Central Library
Public Health Library

image
การประเมิน Materal near miss ด้วยเกณฑ์ที่แตกต่างกัน : วิเคราะห์ในฐานข้อมูล WHO multicountry survey on maternal and newborn health /
Author
ปาริชาต ปกิรณะ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวสถิติ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
WQ ป553 2557,QH ป553 2557
Location
Central Library
Public Health Library

image
การประเมินการแพร่ระบายก๊าซมีเทนโดยวิธี Default, first order decay และโปรแกรม Landgem จากสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยแบบเทกองที่มีการควบคุม : กรณีศึกษาพื้นที่เทศบาลเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม /
Author
อรอนงค์ บัวอาจ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TD อ383ก 2557,WA อ383 2557
Location
Central Library
Public Health Library

image
ความสัมพันธ์ของความเชื่อด้านสุขภาพกับการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับ /
Author
กุสุมาพร ไชยปัดชา.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการระบาด บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QX ก732 2557,RC ก732ค 2557
Location
Central Library
Public Health Library

image
ความสัมพันธ์ระหว่างสถานที่ทำงานปลอดบุหรี่กับความสำเร็จในการเลิกบุหรี่ของผู้ป่วยโรคเรื้อรัง จังหวัดมหาสารคาม /
Author
แฉล้ม รัตนพันธุ์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวสถิติ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC ฉ781 2557,WM ฉ781 2557
Location
Central Library
Public Health Library

image
ปริมาณฝุ่นขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอนและการเกิดโรคในระบบเฝ้าระวังภาวะหมอกควันในจังหวัดลำปาง ปี พ.ศ. 2554-2555 /
Author
นศินี ศรีสมบูรณ์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการระบาด บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TD น352 2557,WA น352 2557
Location
Central Library
Public Health Library

image
ผลของโปรแกรมการประยุกต์ใช้ทฤษฎีความสามารถตนเองร่วมกับเครือข่ายสังคมในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้ดูแลในการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี /
Author
ผกามาศ ศรีหริ่ง.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC ผ115ผ 2557,WG ผ115 2557
Location
Central Library
Public Health Library

image
พฤติกรรมของผู้ปกครองในการดูแลสุขภาพช่องปากเด็กที่มีผลต่อฟันกรามแท้ซี่แรกผุในนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม /
Author
จิตรา สุวรรณพันธ์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการระบาด บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RK จ456 2557,WU จ456 2557
Location
Central Library
Public Health Library

image
ภาวะเมตาบอลิกซินโดรมในผู้ป่วยซึมเศร้าที่กำลังรับการรักษาที่แผนกผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ /
Author
จิรัฐิติกาล ดวงสา.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโภชนศาสตร์เพื่อสุขภาพ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
WM จ528 2557
Location
Central Library
Public Health Library

image
สภาพปัญหาด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและแนวทางการแก้ไขปัญหาจากกิจการย้อมผ้าไหมแพรวา ตำบลโพน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ /
Author
ปุณณดา ทะรังศรี.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TD ป659 2557,WA ป659 2557
Location
Central Library
Public Health Library

image
เขตที่อยู่อาศัยกับการมารับบริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก /
Author
กรณิกา พลฤทธิ์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการระบาด บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RG ก152 2557,WP ก152 2557
Location
Central Library
Public Health Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles