Search again

Found: 126  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image

image
การดำเนินงานตรวจคัดกรองเพื่อการควบคุมและป้องกันโรคธาลัสซีเมียชนิดรุนแรง ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน จังหวัดขอนแก่น /
Author
ธิญาภา จันทร์เทพ.
Published
โครงงานวิจัยปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์) คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Pro.re.Am/Mt ธ579 2559
Location
Associated Medical Sciences Library

image
การตรวจยีนอัลฟ่าศูนย์ธาลัสซีเมียโดยตรงเพื่อการวินิจฉัยก่อนคลอดโรคฮีโมโกลบินบาร์ทไฮดรอปส์ฟีทัลลิส /
Author
ธนันวรรณ จันทาทุม.
Published
โครงงานวิจัยปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์) คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Pro.re.Am/Mt ธ213 2559
Location
Associated Medical Sciences Library

image

image
การติดตามวัดระดับยาแวนโคมัยซินในผู้ป่วยเด็กโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป /
Author
กนกวรรณ อุทัศพัฒนะ.
Published
ภาควิชาเภสัชกรรมคลินิก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Pro.re.P/Cp ก125กต 2559
Location
Pharmaceutical Sciences Library

image
การทบทวนการใช้ยา Voriconazole ในผู้ป่วยใน โรงพยาบาลศรีนครินทร์ /
Author
นฤมล ศรียา.
Published
ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Pro.re.P/Cp น276ก 2559
Location
Pharmaceutical Sciences Library

image

image
การบูรณาการใช้สัตว์ทดลองภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ /
Author
บุญถม มาซา.
Published
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
SF บ455 2559
Location
Central Library

image
การประชุมทางวิชาการระดับชาติ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 10 "การพัฒนาท้องถิ่นสู่ภูมิภาคอาเซียน: งานวิจัยกับอนาคตสังคมไทย" 7-8 กรกฎาคม 2559 ณ อาคารเทพรัตนสิริปภา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.
Author
การประชุมวิชาการ มอบ.วิจัย.
Published
สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี,
Call Number
Q180.T5 ก482 2559
Location
Central Library

image
การประเมินการตรวจ Staphylococcus aureus ที่ไม่ไวต่อยา Vancomycin โดยวิธี Tetrazole (3-(4,5-dimethyl-2-thiazolyl)-2, 5-diphenyltetrazolium bromide, MTT) /
Author
ธนัยนันท์ เพชรปวรรักษ์.
Published
โครงงานวิจัยปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์) คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Pro.re.AM/Mt ธ214 2559
Location
Associated Medical Sciences Library

image
การประเมินความตรงและความเที่ยงของแบบสอบถามการประเมินความเจ็บปวด-ส่วนใบหน้า (Orofacial pain) ฉบับที่ได้รับการแปลเป็นภาษาไทย (BPI-Facial Thai version) /
Author
ชนกพร หากันได้.
Published
สาขาเภสัชกรรมคลินิก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Pro.re.P/Cp ช133ก 2559
Location
Pharmaceutical Sciences Library

image
การประเมินความเข้าใจและการสำรวจความคิดเห็นของเภสัชกรชุมชนที่มีต่อเอกสาร Black box warning ของยาที่มีโอกาสจ่ายในร้านยา : โครงการวิจัย /
Author
จิระเดช ลาบุญตา.
Published
ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Pro.re.P/Cp จ517 2559
Location
Pharmaceutical Sciences Library

image
การประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดด้วยแบบประเมิน Rama-EGAT heart score ในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงในโรงพยาบาลโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ /
Author
พิชญ์ญวรรณ อภิโชติมหาคุณ.
Published
โครงงานวิจัยปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์) คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Pro.re.Am/Mt พ639ก 2559
Location
Associated Medical Sciences Library

image
การประเมินต้นทุนและอรรถประโยชน์ของการดูแลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง /
Author
วีรยา สุวรรณรุ่งเรือง.
Published
ภาควิชาเภสัชกรรมคลินิก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Pro.re.P/Cp ว832ก 2559
Location
Pharmaceutical Sciences Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles