Search again

Found: 142  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
การกลั่นกรองและส่งต่อผู้ป่วยของสถานีอนามัยตำบล /
Author
มหาวิทยาลัยมหิดล. ศูนย์ศึกษานโยบายสาธารณสุข
Published
ศูนย์ศึกษานโยบายสาธารณสุข มหาวิทยาลัยมหิดล,
Call Number
RA966 ก436,WX27.JT3 ก4396 2532
Location
Medical Library
Nursing Library
Public Health Library

image
การจัดการความรู้การส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยในพื้นที่รับผิดชอบศูนย์อนามัยที่ 6 ขอนแก่น = Knowledge management development promote early childhood within provinces under responsibiligy of Health Cente...
Published
กลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพัฒนากำลังคน ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น,
Call Number
RJ131 ก446 2560,WS105 ก446
Location
Central Library
Nursing Library
Public Health Library

image

image
การประชุมทางวิชาการ "นเรศวรวิจัย" ครั้งที่ 3 ความสำเร็จของการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ วันที่ 28-29 กรกฎาคม 2550 ณ อาคารเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษาฯ มหาวิทยาลัยนเรศวร = Proceedings research confe...
Author
การประชุมทางวิชาการ "นเรศวรวิจัย".
Published
สถาบันบริหารการวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนเรศวร,
Call Number
LG395.T5.น267 ก475 2550
Location
Central Library
Education Library
Engineering Library
Medical Library
Nursing Library
Public Health Library
Pharmaceutical Sciences Library

image
การประชุมทางวิชาการ ปี 2552 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ร่วมกับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น : การพัฒนาชนบทที่ยั่งยืน 29-30 มกราคม 2552.
Author
มหาวิทยาลัยขอนแก่น. การประชุมวิชาการ,
Published
โรงพิมพ์คลังนานาวิทยา,
Call Number
Q179.92 ม241 2552
Location
Central Library
Architecture Library
Medical Library
Nursing Library
Public Health Library
Veterinary Medicine Library
Nong Khai Campus Library

image
การประเมินความเจ็บปวดและกลวิธีในการช่วยเหลือบรรเทาปวดแก่เด็กวัยเรียนหลังผ่าตัด = Pain assessments and pain management strategies in postoperative school-aged children /
Author
รุจา ภู่ไพบูลย์
Published
ภาควิชาการพยาบาลแม่และเด็ก คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RD93.5.C4 ร654,WL704 ร654ก 2532
Location
Central Library
Associated Medical Sciences Library
Medical Library
Nursing Library
Public Health Library

image
การประเมินนโยบายและยุทธศาสตร์การบรรลุเป้าหมายสุขภาพดีถ้วนหน้า ปี 2543 = Evaluating the implementation of strategy for health for all by the year 2000 /
Author
กระทรวงสาธารณสุข. สำนักนโยบายและแผนสาธารณสุข
Published
โรงพิมพ์อุษาการพิมพ์,
Call Number
RA541.T5 ก491น,WA525 ก491น 2544
Location
Central Library
Associated Medical Sciences Library
Dentistry Library
Medical Library
Nursing Library
Public Health Library
Pharmaceutical Sciences Library
Veterinary Medicine Library
Nong Khai Campus Library
College of Local Administration Library
MBA Library

image
การประเมินนโยบายและแผนงานด้านสุขภาพของผู้สูงอายุ กระทรวงสาธารณสุข = Health policy evaluation for the elderly persons /
Published
โรงพิมพ์พระธรรมขันต์,
Call Number
RA777.6 ก491
Location
Central Library
Nursing Library
Public Health Library
College of Local Administration Library

image
การพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อป้องกันโรคเอดส์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จังหวัดขอนแก่น = Development of life skills program on AIDS prevention of Matayomsuksa 3 students, Khon Kaen province /
Author
ธาราทิพย์ ธรรมนวพฤทธิ์
Published
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น,
Call Number
RA644.A25 ธ524,WC503.6 ธ524ก 2541
Location
Central Library
Medical Library
Nursing Library
Public Health Library

image
การพัฒนาพฤติกรรมการป้องกันโรคอุจจาระร่วงในเด็กอายุ 2-5 ปี ของมารดาและผู้เลี้ยงดูเด็กจังหวัดขอนแก่น = Development of diarrhea prevention behavior for mothers and care givers of children aged 2-5 years ...
Author
ธาราทิพย์ ธรรมนวพฤทธิ์
Published
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น,
Call Number
RJ456.D5 ธ524,WS312 ธ524ก 2541
Location
Central Library
Medical Library
Nursing Library
Public Health Library

image
การพัฒนารูปแบบความร่วมมือระหว่างภาครัฐ NGOs และองค์กรประชาชนในการนำนโยบายการสาธารณสุขมูลฐานไปสู่การปฏิบัติระดับจังหวัด /
Author
ธีระพงษ์ แก้วหาวงษ์
Published
ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาการสาธารณสุขมูลฐาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น,
Call Number
RA395.T5 ธ666
Location
Central Library
Nursing Library
Public Health Library

image
การพัฒนาสุขภาพเด็ก /
Author
ประนอม รอดคำดี
Published
โครงการตำราและเอกสารทางวิชาการ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
Call Number
RJ101 ป291,WS103 ป291 2531
Location
Central Library
Nursing Library
Public Health Library

image
การวิจัยปัญหาโภชนาการและโครงการวิจัยโภชนาการชุมชนในประเทศไทย /
Author
สาคร ธนมิตต์
Published
ศูนย์วิจัยคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และสถาบันวิจัยโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล,
Call Number
RA784 ส628,QU145 ส628ก
Location
Medical Library
Nursing Library
Public Health Library
Pharmaceutical Sciences Library

image
การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อหารูปแบบที่เหมาะสมในการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุร่วมกับสถานีอนามัยในอำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี = Designing a health promotion program for the elderly through a collabora...
Author
วาทินี บุญชะลักษี
Published
โครงการกาญจนบุรี สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล,
Call Number
RA777.6 ว464ก,WT100 ว464 2547
Location
Central Library
Education Library
Medical Library
Nursing Library
Public Health Library
College of Local Administration Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles