Search again

Found: 1,434  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
10 ตำนานสะท้านโลก /
Author
บัญชา ธนบุญสมบัติ
Published
สารคดี,
Call Number
398.2 บ253ต 2562
Location
Satit KKU-Secondary School

image
108 ปี แห่งการสถาปนากรมศิลปากร /
Author
กรมศิลปากร
Published
สำนักบริหารกลาง กรมศิลปากร,
Call Number
NX28 ศ528 2562
Location
Central Library

image
132 เรื่องเล่าศาลาว่าการกลาโหม /
Author
กระทรวงกลาโหม
Published
กระทรวง,
Call Number
UA10 ก314 2562
Location
Central Library

image
15 ครูภูมิปัญญาไทย : ผู้อารักษ์พรรณพืช /
Published
สำนักมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา,
Call Number
LB2832.4.T5 ส728 2562
Location
Central Library

image
20 Favorites Tales อมตะนิทาน /
Author
ป้าเวนดี้
Published
Think for Kids,
Call Number
Pic ป563อ 2562
Location
Satit KKU-Primary School

image
21 บทเรียน สำหรับศตวรรษที่ 21 : 21 Lessons for The 21 Century /
Author
แฮรารี, ยูวัล โนอาห์
Published
ยิปซี กรุ๊ป,
Call Number
909.83 ฮ865ย 2562
Location
Satit KKU-Secondary School

image
21 บทเรียนสำหรับศตวรรษที่ 21 /
Author
แฮรารี, ยูวัล โนอาห์.
Published
ยิปซี กรุ๊ป,
Call Number
CB428 ฮ865 2562
Location
Central Library
Nong Khai Campus Library

image

image
250 ปี กรุงธนบุรีรำลึก /
Published
กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม,
Call Number
DS577 ส473 2562
Location
Central Library

image
40 ปีแห่งความภาคภูมิใจกับการรับใช้สังคม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2522-2562 /
Author
มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะทันตแพทยศาสตร์.
Published
หน่วยสื่อสารองค์กร คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
LG395.T5.ข285ทพ ข285ห 2522-62,WU19 ส734 2562
Location
Dentistry Library
College of Local Administration Library

image

image
414340 ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์เรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลสระใคร อำเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย /
Author
กมลทิพย์ พะปะเสน.
Published
สาขารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย,
Call Number
Pro.re.NK/Pa ก136 2562
Location
Nong Khai Campus Library

image

image
414340 ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์เรื่องการศึกษาพฤติกรรมที่สัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักเรียนสาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย /
Author
จิรวรรณ สีบุญเรือง.
Published
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย,
Call Number
Pro.re.NK/Pa จ511 2562
Location
Nong Khai Campus Library

image

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles