Search again

Found: 190  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
30 ปี อุดรแสงสถิตย์ = Anniversary 30th Udornsaengsathit co., ltd /
Published
บริษัท,
Call Number
DS589.อ811 ส647
Location
Public Health Library

image
กองทุนหมู่บ้านกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต /
Published
ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาการสาธารณสุขมูลฐาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ,
Call Number
HN700.592.R8 ก351,WA30 ก351 2531
Location
Central Library
Nursing Library
Public Health Library

image
การจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 /
Published
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม,
Call Number
HC445.Z9N3 ก473 2551
Location
Public Health Library

image
การดำเนินงานพัฒนาระบบสุขภาพระดับอำเภอของคณะกรรมการสุขภาพระดับอำเภอ ในจังหวัดหนองคาย /
Author
พนม เพ็งวิชัย.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RA พ187 2557,WA พ187 2557
Location
Central Library
Public Health Library

image
การประชุมวิชาการประจำปี 2547 เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันศุกร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2548 ณ โรงแรมโฆษะ จังหวัดขอนแก่น /
Author
การประชุมวิชาการ "เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ"
Published
ม.ป.พ.,
Call Number
T6 ก482ท 2547
Location
Public Health Library

image
การประชุมวิชาการระดับภูมิภาค ครั้งที่ 2 เรื่องโรคเอดส์กับเยาวชนอีสาน : วันที่ 24-26 กรกฎาคม 2539 ณ ห้องมงกุฎเพชร โรงแรมโฆษะ จังหวัดขอนแก่น /
Author
การประชุมวิชาการระดับภูมิภาคเรื่องโรคเอดส์กับเยาวชนอีสาน
Published
ศูนย์ฯ,
Call Number
WC503 ก482ก 2539,RA644.A25 ก482 2539
Location
Central Library
Medical Library
Nursing Library
Public Health Library

image
การประชุมวิชาการระดับภูมิภาค ครั้งที่ 3 เรื่องชุมชนอีสานกับผู้ติดเชื้อเอดส์ : แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิต ระหว่างวันที่ 2-4 ธันวาคม พ.ศ. 2541 ณ ห้องมงกุฏเพชร โรงแรมโฆษะ จังหวัดขอนแก่น /
Author
การประชุมวิชาการระดับภูมิภาคเรื่องชุมชนอีสานกับผู้ติดเชื้อเอดส์ :
Published
ศูนย์ฯ, AIDS Net, สหภาพยุโรป,
Call Number
RA644.A25 ก482 2541,WC503 ก482ก 2541
Location
Central Library
Associated Medical Sciences Library
Medical Library
Nursing Library
Public Health Library
Pharmaceutical Sciences Library

image
การประยุกต์ทฤษฎีความสามารถตนเองร่วมกับกระบวนการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพของนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ /
Author
บุญร่วม แก้วบุญเรือง
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RA บ541
Location
Central Library
Public Health Library

image
การประเมินความเสี่ยงทางสุขภาพในการทำงานของผู้คัดแยกชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ : กรณีศึกษาตำบลแดงใหญ่ อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์ /
Author
นีรนุช ศาสตระวาทิต.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TD น717 2557,W น717 2557
Location
Central Library
Public Health Library

image
การประเมินผล : ศักยภาพและความเข้มแข็งของชุมชนในการบริหารจัดการระบบสุขภาพภาคประชาชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ /
Published
ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาสุขภาพภาคประชาชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ,
Call Number
RA440.87.T5 ก491ก
Location
Central Library
Nursing Library
Public Health Library

image
การประเมินผลการปฏิบัติงานของนักวิชาการสาธารณสุขในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จังหวัดบุรีรัมย์ /
Author
พิมพ์วรา สิงหภิวัฒน์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสาธารณสุข บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RA พ718ก 2557,WA พ718ก 2557
Location
Central Library
Public Health Library

image
การประเมินผลโครงการ "เด็กอีสาน ฟันดี มีทุน" /
Author
ศิรดา เล็กอุทัย
Published
คณะกรรมการประสานงานทันตสาธารณสุขภาคตะวันออกเฉียงเหนือ,
Call Number
WU113.6 ศ439 2547
Location
Dentistry Library
Public Health Library

image

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles