Search again

Found: 31  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
60 พรรษา ขวัญหล้าประชาไทย /
Published
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ,
Call Number
DS578.32.ท622 2558
Location
Central Library
Agriculture Library
Associated Medical Sciences Library
Architecture Library
Engineering Library
Veterinary Medicine Library

image
การวินิจฉัยโรคเกี่ยวกับตาในสุนัขและแมวตามชนิดของปัญหาที่พบ = Canine and feline ophthalmological medicine diagnosis by using the problem oriented approach /
Author
นิวัฒน์ สินสุวงศ์
Published
ภาควิชาคลินิกสัตว์เลี้ยงและสัตว์ป่า คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,
Call Number
SF992.E92 น673 2558
Location
Veterinary Medicine Library

image
การศึกษาทางคลินิกเรื่องปัจจัยเสี่ยงและแนวทางการวินิจฉัยโรคฟันในกระต่าย (Oryctolagus cuniculus) /
Author
บุณณดา ศิริพร
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
SF บ621 2558
Location
Central Library
Veterinary Medicine Library

image
การศึกษาระยะยาวของความชุกและความเข้มข้นของแคมไพโลแบคเตอร์ในฟาร์มไก่เนื้อและโรงฆ่าสัตว์ /
Author
มณทิรา ยศพล.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QR ม123 2558
Location
Central Library
Veterinary Medicine Library

image
การศึกษาลำดับสารพันธุกรรมของโรคเฮอร์ปีส์ไวรัสในช้างเอเชียจากตัวอย่างอวัยวะและตัวอย่างจากการกวาดงวง /
Author
บพิธ ปุยะติ.
Published
ปริญญาวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการสัตวแพทย์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
SF บ138 2558
Location
Central Library
Veterinary Medicine Library

image
การเปรียบเทียบความชุกของพยาธิใบไม้ตับในโคพื้นเมืองระหว่างชายแดนไทย-ลาวกับชายแดนไทย-กัมพูชา /
Author
ณัฐภาส โกยรัมย์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
SF ณ342 2558
Location
Central Library
Veterinary Medicine Library

image

image
ความชุกของเชื้อราไคทริด Batrachochytrium dendrobatidis และเชื้อแบคทีเรีย Aeromonas hydrophila ในสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกในพื้นที่อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว /
Author
นันทิตา รักษาชาติ
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QL น427 2558
Location
Central Library
Veterinary Medicine Library

image
ความชุกและประเมินความเสี่ยงในการปนเปื้อนเชื้อแคมไพโลแบคเตอร์ในซากไก่จากโรงฆ่าสัตว์ จังหวัดขอนแก่น /
Author
พิมสุรีย์ อัศวินโกวิท.
Published
ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสัตวแพทย์สาธารณสุข บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
SF พ728 2558
Location
Central Library
Veterinary Medicine Library

image
ความสัมพันธ์ของผลการเรียน (GPA) กับความฉลาดทางอารมณ์ของนักศึกษาระดับพรีคลินิก คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น : รายงานการวิจัย = The relationship of academic achievement (GPA) with the emotional ...
Author
ชุลีพร ศักดิ์สง่าวงษ์.
Published
ภาควิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
BF576 ช638 2558
Location
Veterinary Medicine Library

image
ตำราวิทยาการระบาดในสัตว์ = Textbook of veterinary epidemiology /
Author
สิทธิวสันต์ ดลวงศ์จันทอง.
Published
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชฏภัชเชียงราย,
Call Number
SF780.9 ส723 2558
Location
Veterinary Medicine Library

image
นิเวศวิทยาสัตว์ป่าและการจัดการ . Wildlife ecology and management
Author
รัตนวัฒน์ ไชยรัตน์.
Published
จรัญสนิทวงศ์การพิมพ์,
Call Number
SK355 ร373
Location
Veterinary Medicine Library

image
ผลของการให้ยา Tranexamic acid ต่อกระบวนการสลายลิ่มเลือดและการเสียเลือดในสุนัขที่ได้รับการผ่าตัดทำหมันด้วยวิธี Ovariohysterectomy /
Author
ภลิตา คุณดิลกพจน์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
SF ภ211 2558
Location
Central Library
Veterinary Medicine Library

image
ผลของแบคทีเรียกรดแลกติกที่แยกได้จากกระพุ้งไส้ใหญ่ของเป็ดเทศต่อการเจริญค่าเคมีในเลือดและลักษณะทางจุลกายวิภาคศาสตร์กระพุ้งไส้ใหญ่ของเป็ดเทศและไก่กระทง /
Author
ชูชาติ กมลเลิศ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการสัตวแพทย์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
SF ช648 2558
Location
Central Library
Veterinary Medicine Library

image
พยาธิใบไม้ปอดในประเทศไทยและหลักฐานทางชีวโมเลกุล = Lung fluke in Thailand and molecular evidence /
Author
วันชัย มาลีวงษ์.
Published
ภาควิชาปรสิตวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QL391.P7 ว426พ 2558,QX353 ว426พ 2558
Location
Associated Medical Sciences Library
Medical Library
Nursing Library
Public Health Library
Veterinary Medicine Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles