Search again

Found: 34  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
การตรวจคัดกรองโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูงของ อสม. โดยใช้รูปแบบศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.) CUP บัวใหญ่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 /
Author
ชาญชัย บุญอยู่
Published
การศึกษาอิสระปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสุขภาพชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
WK ช485ก
Location
Medical Library

image
การประเมินผลการป้องกันการฆ่าตัวตายในกลุ่มผู้ที่มีความเสี่ยงสูงต่อการฆ่าตัวตาย อ. เวียงเชียงรุ้ง จ. เชียงราย /
Author
นงนุช มารินทร์
Published
การศึกษาอิสระปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสุขภาพชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RA น139ก,WM น139
Location
Central Library
Medical Library

image
การพัฒนามาตรวัดความรู้เท่าทันสารเสพติดของคนไทย /
Author
กิตติมา โมะเมน.
Published
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการพัฒนาสุขภาพชุมชน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HV ก674 2557,QV ก674ก 2557
Location
Central Library
Medical Library

image
การพัฒนาเครื่องมือเพื่อวัดปัจจัยเสี่ยงต่อการดื่มแอลกอฮอล์ของนักเรียนมัธยมในเขตพื้นที่การศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ /
Author
นันทวรรณ ทิพยเนตร.
Published
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการพัฒนาสุขภาพชุมชน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HV น424 2557,WA น424ก 2557
Location
Central Library
Medical Library

image
การศึกษาปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคพยาธิใบไม้ตับของประชาชนในพื้นที่อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู /
Author
กิตติพงษ์ พรมพลเมือง
Published
การศึกษาอิสระปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสุขภาพชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
WC ก674
Location
Medical Library

image
การศึกษาผลการดูดสารคัดหลั่งในช่องปากสองวิธีในผู้ป่วยไม่รู้สึกตัวที่ใส่ท่อช่วยหายใจทางปาก /
Author
วิลาวัลย์ พันธ์โสภา
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QP ว719,QY ว719
Location
Central Library
Medical Library
Nursing Library

image
การศึกษารายละเอียดของหลอดเลือดแดง External carotid, maxillary และ Middle meningeal : การวัดความยาวและมุมเพื่อประโยชน์ในการใส่สายสวนหลอดเลือด /
Author
อาทิตย์ ลีประโคน
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QM อ621 2557,WG อ621 2557
Location
Central Library
Medical Library

image
การศึกษาวิเคราะห์เปรียบเทียบผลของเป้าหมายในการควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ ในโรคเบาหวานในการให้บริการคลินิกเบาหวานในโรงพยาบาลเซกาและในโรงพยาบาลส่งเสริมระดับตำบลในเขตอำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ ในเวลา 1 ปี /
Author
ประเสริฐ ดิษฐ์สมบูรณ์
Published
การศึกษาอิสระปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสุขภาพชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC ป419,WK ป419
Location
Central Library
Medical Library

image
การศึกษาโรค (ตามระบบ ICD 10) ของผู้ป่วยนอกปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ที่สามารถรักษาได้โดยพยาบาลเวชปฏิบัติ โรงพยาบาลดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร /
Author
สิทธิมาศ วงศ์สุรเกียรติ
Published
การศึกษาอิสระปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสุขภาพชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RT ส723ก,WB ส723
Location
Central Library
Medical Library

image
การสำรวจความชุกของการสูบบุหรี่ของประชาชนในจังหวัดหนองบัวลำภู /
Author
ธีระวัฒน์ เจริญชัยรัตนะ
Published
การศึกษาอิสระปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสุขภาพชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HV ธ674
Location
Medical Library

image
การเปรียบเทียบตราบาปทางสังคมของยาเสพติดระหว่างผู้เสพเข้าค่ายบำบัดยาเสพติดกับประชาชนทั่วไปในพื้นที่อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น /
Author
เบญจมาศ ดวงจำปา
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสุขภาพชุมชน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HV บ784ป 2557,QV บ784ป 2557
Location
Central Library
Medical Library

image
ความคิดเห็นและความคาดหวังของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในหน่วยบริการปฐมภูมิต่อกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานสาธารณสุข จังหวัดหนองบัวลำภู /
Author
สมศักดิ์ ยุบลพันธ์
Published
การศึกษาอิสระปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสุขภาพชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RA ส283ค,WA ส283
Location
Central Library
Medical Library

image
ความรู้ ความเชื่อด้านสุขภาพและการรับรู้ข้อมูลข่าวสารต่อการรับเข้ารับบริการตรวจหาโรคมะเร็งปากมดลูกของสตรีอายุ 30-60 ปี ในตำบลกุดจิก อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู /
Author
บุญธิญา สิทธิโคตร
Published
การศึกษาอิสระปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสุขภาพชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
WP บ473
Location
Medical Library

image
คุณภาพชีวิตการทำงานของแพทย์ประจำบ้าน ณ โรงพยาบาลสังกัดมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ /
Author
นัทธมน สมศิลา.
Published
ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวเวชศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
R น411 2557,W น399 2557
Location
Central Library
Medical Library

image
คุณภาพชีวิตและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ของผู้ป่วยเบาหวานชนิดไม่พึ่งอินซูลินที่ใส่รองเท้าดัดแปลงในโรงพยาบาลอำนาจเจริญ /
Author
นริศ เพชรบ่อใหญ่
Published
การศึกษาอิสระปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสุขภาพชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC น251,WK น251
Location
Central Library
Medical Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles