Search again

Found: 59  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
(พลังงาน) เรื่องระหว่างบรรทัด /
Author
อานิก อัมระนันทน์.
Published
กรุงเทพธุรกิจ,
Call Number
HD9502.T5 อ624 2557
Location
Central Library
Medical Library
Public Health Library

image
Cardiology by chest x-ray /
Author
บูรพา ปุสธรรม.
Published
ภาควิชาอายุรศาสตร์และศูนย์หัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC683.5.R3 บ747 2557,WG141.5.R2 บ747 2557
Location
Associated Medical Sciences Library
Medical Library
Public Health Library
Pharmaceutical Sciences Library
Dentistry Library
Central Library

image
กระชายดำ : การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ = Kaempferia parviflora : research and product development /
Author
บังอร ศรีพานิชกุลชัย. kku-p.
Published
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RS165.Z5 ก214 2557,QV766 ก214 2557
Location
Central Library
Medical Library
Pharmaceutical Sciences Library

image
กายภาพบำบัดระบบหายใจ : เทคนิคการตรวจร่างกายและการระบายเสมหะ /
Author
ชุลี โจนส์. kku-ams.
Published
คลังนานาวิทยา,
Call Number
RC735.P58 ช637ก 2557,WF145 ช637 2557
Location
Central Library
Associated Medical Sciences Library
Medical Library
Nursing Library

image
การดูแลผู้สูงอายุแบบบูรณาการ /
Published
สถาบันวิจัยและพัฒนาสุขภาพชุมชน,
Call Number
WT120 ก451บ 2557,RA777.6 2557
Location
Central Library
Medical Library
Public Health Library

image
การถ่ายภาพรังสีทางทันตกรรม : จากพื้นฐานสู่การประยุกต์ใช้ในคลินิก /
Author
สุวดี โฆษิตบวรชัย. kku-d.
Published
ฝ่ายวิชาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RK309 ส868ก 2557,WN230 ส868ก 2557
Location
Central Library
Dentistry Library
Medical Library

image
การถ่ายแบบดีเอ็นเอและการแสดงออกของยีน /
Author
ธนเศรษฐ์ เสนาวงศ์. kku-sc.
Published
คลังนานาวิทยา,
Call Number
QH447 ธ158 2557,QU58.5 ธ158 2557
Location
Central Library
Associated Medical Sciences Library
Medical Library

image
การประเมินผลการป้องกันการฆ่าตัวตายในกลุ่มผู้ที่มีความเสี่ยงสูงต่อการฆ่าตัวตาย อ. เวียงเชียงรุ้ง จ. เชียงราย /
Author
นงนุช มารินทร์
Published
การศึกษาอิสระปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสุขภาพชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RA น139ก,WM น139
Location
Central Library
Medical Library

image
การพัฒนามาตรวัดความรู้เท่าทันสารเสพติดของคนไทย /
Author
กิตติมา โมะเมน.
Published
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการพัฒนาสุขภาพชุมชน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HV ก674 2557,QV ก674ก 2557
Location
Central Library
Medical Library

image
การพัฒนาเครื่องมือเพื่อวัดปัจจัยเสี่ยงต่อการดื่มแอลกอฮอล์ของนักเรียนมัธยมในเขตพื้นที่การศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ /
Author
นันทวรรณ ทิพยเนตร.
Published
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการพัฒนาสุขภาพชุมชน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HV น424 2557,WA น424ก 2557
Location
Central Library
Medical Library

image
การวิเคราะห์ก๊าซในเลือด : Traditional & alternative approaches /
Author
พงศ์ธารา วิจิตเวชไพศาล
Published
โครงการตำรา-ศิริราช,
Call Number
RB45.2 พ125 2557,QY450 พ125 2557
Location
Central Library
Medical Library
Nursing Library

image
การศึกษาผลการดูดสารคัดหลั่งในช่องปากสองวิธีในผู้ป่วยไม่รู้สึกตัวที่ใส่ท่อช่วยหายใจทางปาก /
Author
วิลาวัลย์ พันธ์โสภา
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QP ว719,QY ว719
Location
Central Library
Medical Library
Nursing Library

image
การศึกษารายละเอียดของหลอดเลือดแดง External carotid, maxillary และ Middle meningeal : การวัดความยาวและมุมเพื่อประโยชน์ในการใส่สายสวนหลอดเลือด /
Author
อาทิตย์ ลีประโคน
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QM อ621 2557,WG อ621 2557
Location
Central Library
Medical Library

image
การศึกษาวิเคราะห์เปรียบเทียบผลของเป้าหมายในการควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ ในโรคเบาหวานในการให้บริการคลินิกเบาหวานในโรงพยาบาลเซกาและในโรงพยาบาลส่งเสริมระดับตำบลในเขตอำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ ในเวลา 1 ปี /
Author
ประเสริฐ ดิษฐ์สมบูรณ์
Published
การศึกษาอิสระปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสุขภาพชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC ป419,WK ป419
Location
Central Library
Medical Library

image
การศึกษาโครงสร้างเซลล์ค้ำจุนของต่อมหมวกไตชั้นในด้วยโปรตีนบ่งชี้จำเพาะ brain fatty acid binding protein (B-FABP) ทางอิมโมโนฮีสโตเคมี /
Author
สาวิตรี ปักการะโต
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QM ส687 2557,WK ส687 2557
Location
Central Library
Medical Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles