Search again

Found: 64  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
การกำหนดตำแหน่งการกองตู้คอนเทนเนอร์ส่งออกภายในลานจัดเก็บตู้คอนเทนเนอร์ของท่าเรือสินค้าของไทย /
Author
พัชรา ศรีพระบุ
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HE พ517 2557
Location
Central Library
Engineering Library

image
การจัดทำแผนพลังงานชุมชนแบบบูรณาการ : กรณีศึกษาชุมชนบ้านลาด ต. บ้านแก้ง อ. ภูเขียว จ. ชัยภูมิ /
Author
วิจิตร จันทรมาศ
Published
การศึกษาอิสระปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HD ว522
Location
Central Library
Engineering Library

image
การจัดสมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทานภายใต้ความสำคัญของลูกค้าในโรงชำแหละสุกร /
Author
คาวี รวมบุญ
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TS ค344 2557
Location
Central Library
Engineering Library

image
การจำลองความร้อนและการสูญเสียทางไฟฟ้าในมอเตอร์ไฟฟ้า /
Author
นลินี หมู่หมื่นศรี
Published
การศึกษาอิสระปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TK น287
Location
Central Library
Engineering Library

image
การบริหารจัดการวัสดุคงคลังสำหรับอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องดื่มผง : กรณีศึกษา /
Author
กอบกุล โค่นถอน
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TX ก358 2557
Location
Central Library
Engineering Library

image
การบำบัดน้ำเสียจากการผลิตยางพาราแผ่นด้วยถังกรองไร้อากาศที่มีถ่านเป็นตัวกลาง /
Author
สุรศักดิ์ บับภาวัน
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TD ส854ก 2557
Location
Central Library
Engineering Library

image
การบำบัดน้ำเสียจากการย้อมสีแกรมโดยปฏิกิริยาเฟนตัน /
Author
โสรยา พิมลพร
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TD ส991 2557
Location
Central Library
Engineering Library

image
การประยุกต์ใช้การรังวัดด้วยภาพถ่ายระยะใกล้ในการรังวัดโครงสร้างอาคาร /
Author
ภูริทัต แสนสุทธวิจิตร
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
LG ภ679 2557
Location
Central Library
Engineering Library

image
การประเมินรูปทรงที่เหมาะสมของไซโคลนและประสิทธิภาพในการกำจัดฝุ่นละอองจากโรงอบข้าวโดยใช้ไซโคลนร่วมกับถุงกรอง /
Author
สุวพงษ์ หินคำ
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TS ส868 2557
Location
Central Library
Engineering Library

image
การประเมินศักยภาพในการผลิตน้ำมันจากขยะเทศบาลนครขอนแก่น /
Author
ชวลิต หงษ์ยนต์
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TD ช283
Location
Central Library
Engineering Library

image
การปรับปรุงการผลิตอุปกรณ์การเกษตรด้วยเทคนิคแบบลีน : กรณีศึกษาบริษัทเครื่องจักรกลการเกษตร /
Author
ณัทฐริยา ภักดีปัญญา
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
S ณ382 2557
Location
Central Library
Engineering Library

image
การปรับปรุงคุณภาพชิ้นส่วนเครื่องจักรกลเหล็กกล้าไร้สนิมในกระบวนการกลึงขึ้นรูป /
Author
ปริมประภา จุลลาบุดดี
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TS ป459 2557
Location
Central Library
Engineering Library

image
การปรับปรุงคุณภาพน้ำมันไบโอดีเซลปาล์มด้วยวิธีการผสมสารเติมแต่งและศึกษาผลของสมรรถนะและการปล่อยไอเสียของเครื่องยนต์ดีเซล /
Author
การุญ ฟังสุวรรณรักษ์
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TJ ก533 2557
Location
Central Library
Engineering Library

image
การปรับปรุงระบบการควบคุมงานก่อสร้างในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐให้มีประสิทธิภาพ /
Author
อรรถพล ราชวิจิตร
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TA อ357 2557
Location
Central Library
Engineering Library

image
การผลิตก๊าซชีวภาพและพัฒนาหัวเผาสำหรับก๊าซชีวภาพจากมูลคนร่วมกับเศษอาหารชุมชน /
Author
สหัสวรรษ ภูจีระ
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TP ส468 2557
Location
Central Library
Engineering Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles