Search again

Found: 39  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
การจำแนกและการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ = Classification and change in landuse of Kung Krabaen Bay Royal Develop...
Author
ประจวบ ลีรักษาเกียรติ.
Published
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชาดำริ กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง,
Call Number
HD ป216 2560
Location
Central Library

image
การบังคับใช้กฎหมายให้เป็นไปตามนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ : ศึกษาเปรียบเทียบกับต่างประเทศ : รายงานศึกษาวิจัย /
Author
สุรพล ศรีวิทยา.
Published
กลุ่มงานวิจัยและพัฒนารัฐธรรมนูญ สถาบันรัฐธรรมนูญศึกษา สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ,
Call Number
KPT ส852 2560
Location
Central Library

image
การประเมินการดำเนินงานตามแนวทางการปฏิรูปประเทศไทย : กรณีการปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม /
Author
ปรีชญาณ์ นักฟ้อน.
Published
สถาบันพระปกเกล้า,
Call Number
KPT1572 ป466 2560
Location
Central Library
College of Local Administration Library

image
การประเมินผลกระทบจากนโยบายการค้า การลงทุนของกลุ่มประเทศ BRICS ต่อประชาคมอาเซียน : รายงานวิจัย /
Published
สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน),
Call Number
HG ก491 2560
Location
Central Library

image
การพัฒนาความสามารถในการแข่งขันและศักยภาพการเข้าสู่ตลาดอาเซียนของภาคบริการไทย /
Author
กนกวรรณ จันทร์เจริญชัย.
Published
สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและพัฒนา,
Call Number
HD9987.T52 ก125 2560
Location
Central Library

image
การย้ายถิ่นของนักศึกษาไทยเพื่อศึกษาต่อในประเทศมาเลเซีย /
Published
หน่วยวิจัยการศึกษาการย้ายถิ่นข้ามแดน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ,
Call Number
LB2376.6.M42 ก498 2560
Location
Central Library

image

image

image

image
การสร้างระบอบประชาธิปไตยของอังกฤษ ฝรั่งเศสและเยอรมนี /
Author
สมเกียรติ วันทะนะ.
Published
ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,
Call Number
JC ส232 2560
Location
Central Library

image
การเงินอิสลามกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย /
Author
มนชยา อุรุยศ.
Published
ศูนย์นโยบายโลกมุสลิม คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
Call Number
BP ม143 2560
Location
Central Library

image
การเปรียบเทียบนโยบายและประสิทธิภาพการพัฒนาและส่งเสริมนวัตกรรมและเทคโนโลยีในกลุ่ม SMEs ของประเทศสมาชิกอาเซียน : รายงานวิจัย /
Author
แก้วขวัญ ตั้งติพงศ์กูล.
Published
สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา,
Call Number
HD ก892ก 2560
Location
Central Library

image

image
การแสวงหาโอกาสการค้าและบริการระหว่างประเทศสำหรับผู้ประกอบการSMEs ไทยจาก China E-commerce /
Published
สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา,
Call Number
HF ก528 2560
Location
Central Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles