Search again

Found: 7  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
Absorption of ionizing radiation /
Author
Anderson, David W.
Published
Univ. Park Pr.,
Call Number
QC795.3 A546,WN100 A546a 1984
Location
Central Library
Medical Library

image
การบัญชี 2 = Accounting 2 /
Published
คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HF5630 ป496 [2559?] ล.2
Location
Central Library

image
การประยุกต์ใช้กระบวนการวิเคราะห์เชิงลำดับขั้นในการประเมินผู้จำหน่ายไวน์ กรณีศึกษา: ธุรกิจโรงแรม/
Author
อรนุช อึ้งทรงธรรม.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ223
Location
Central Library

image
การสกัดไอออนโลหะด้วยเยื่อแผ่นเหลวที่มีเส้นใยกลวงรองรับ /
Author
ประกร รามกุล.
Published
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร,
Call Number
TP156.I6 ป181 2559
Location
Central Library

image
การเสริมสร้างศักยภาพทางการแข่งขันด้านผลิตภาพของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปจากสัตว์ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ/
Author
กาญจน์เกล้า พลเคน.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ203
Location
Central Library

image
ฐานข้อมูลภูมิปัญญาด้านการจัดระบบอาหารของกลุ่มชนในอาเซียนเพื่อความมั่นคงทางอาหารในรอบครึ่งศตวรรษ /
Author
เอกรินทร์ พึ่งประชา.
Published
ภาควิชามานุษยวิทยา คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร,
Call Number
GN407 อ881 2559
Location
Central Library

image
ยาต้านจุลชีพทางสัตวแพทย์ = Antimicrobial agents in veterinary medicine /
Author
ณัฐสิทธิ์ ตันสกุล.
Published
ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,
Call Number
SF918.A5 ณ369 2558
Location
Central Library
Veterinary Medicine Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles