Search again

Found: 86  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
การกระตุ้นและการป้องกันความขัดแย้งของหัวหน้าศูนย์สุขภาพชุมชนในจังหวัดขอนแก่น /
Author
ดวงใจ แสงยศ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสาธารณสุข บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RA ด164ก,W ด164ก
Location
Central Library
Public Health Library

image
การกำจัดโลหะหนักในน้ำเสียซีโอดีโดยการตกตะกอนทางเคมีและโคแอกกูเลชัน /
Author
อารยา รานอก
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TD อ653ก
Location
Central Library
Public Health Library

image
การจัดการ Sparse event data ของการวิเคราะห์เมตต้าในฐานข้อมูล Cochrane Library /
Author
วีรวัฒน์ พัดไธสง.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวสถิติ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
R ว836,W ว836
Location
Central Library
Public Health Library

image
การจัดการมูลฝอยติดเชื้อของโรงพยาบาลสกลนคร /
Author
ยุทธยา สุภาปัญญากุล
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาอนามัยสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RA ย364
Location
Central Library
Public Health Library

image
การดูแลระบบผลิตและคุณภาพน้ำประปาของระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินในเขตจังหวัดขอนแก่น /
Author
นฤมล ประภาสมุทร
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TD น276ก
Location
Central Library
Public Health Library

image
การดูแลสุขภาพตนเองด้านโภชนาการของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงชนิดไม่ทราบสาเหตุ หมู่บ้านไทยพัฒนา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น /
Author
สุวิมล สังฆะมณี
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการชุมชน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC ส882
Location
Central Library
Public Health Library

image
การบริโภคอาหาร ความพึงพอใจต่อการเลี้ยงอาหารและภาวะโภชนาการของทหารกองประจำการในกองร้อยปฏิบัติการพิเศษ กองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน 23 อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี /
Author
มาโนชย์ นนท์ตุลา
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการชุมชน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RA ม456
Location
Central Library
Public Health Library

image
การปฏิบัติงานด้านวิชาการตามมาตรฐานของศูนย์สุขภาพชุมชน ในจังหวัดขอนแก่น /
Author
วิชิต มาชะนา
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสาธารณสุข บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RA ว549
Location
Central Library
Public Health Library

image
การประมาณค่าความร้อนของมูลฝอยโดยใช้ลักษณะสมบัติทางกายภาพของมูลฝอย /
Author
ฐาปะนะ วิชัย
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TD ฐ319
Location
Central Library
Public Health Library

image
การประยุกต์ทฤษฎีแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพและการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกต่อสตรี อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี /
Author
กรรณิการ์ เกตุทิพย์
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC ก173ก
Location
Central Library
Public Health Library

image
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสะอาดเพื่อลดปริมาณการใช้น้ำในโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ /
Author
พิทยา ภูสง่า
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TD พ671
Location
Central Library
Public Health Library

image
การประเมินคุณภาพน้ำแม่น้ำน่านในจังหวัดพิษณุโลก โดยใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ /
Author
โชคชัย เกตุสถิตย์
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TD ช813
Location
Central Library
Public Health Library

image
การป้องกันวัณโรคในผู้สัมผัสร่วมบ้านของผู้ป่วยวัณโรคปอดในจังหวัดขอนแก่น ประเทศไทย /
Author
ผกายเพชร นาสมยนต์
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC ผ117
Location
Central Library
Public Health Library

image
การพัฒนาคุณภาพงานบริการห้องคลอด โรงพยาบาลศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี /
Author
สมบุญ ธนบดีวิวัฒน์
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสาธารณสุข บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RG ส256
Location
Central Library
Public Health Library

image
การพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารโดยกระบวนการมีส่วนร่วมในธุรกิจแพล่องลำน้ำเซิน อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น /
Author
วิระวัติ นักร้อง
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสาธารณสุข บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TX ว688
Location
Central Library
Public Health Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles