Search again

Found: 58  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
931 491 วิชาสัมมนาเรื่องการคัดแยกเชื้อแบคทีเรียที่ย่อยสลายเซลลูโลสและการประยุกต์ใช้เอนไซม์สลายเซลลูโลสสำหรับการผลิตไฮโดรเจนชีวภาพจากเซลลูโลส = Isolation of cellulose-hydrolytic bacteria and applicatio...
Author
พรทิพย์ เพ็ญทองดี
Published
สาขาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย,
Call Number
Pro.re.NK/Na พ239ส 2556
Location
Nong Khai Campus Library

image
931 491 วิชาสัมมนาเรื่องการจำแนกเชื้อยีสต์และแบคทีเรียที่ผลิตกรดที่ได้จากการหมักลูกพลับ = Identification of yeast and acetic acid bacteria isolated from the fermentation and acetification of persimmon...
Author
วีรวัต ดีสนิท
Published
สาขาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย,
Call Number
Pro.re.NK/Na ว836ส 2556
Location
Nong Khai Campus Library

image
931 491 วิชาสัมมนาเรื่องการประเมินระดับมลภาวะในน้ำโดยการวิเคราะห์ตัวแปรทางเคมีโดยใช้สมการถดถอยในการวิเคราะห์ /
Author
อารียา อุบลพิทักษ์
Published
สาขาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย,
Call Number
Pro.re.NK/Na อ663ส 2556
Location
Nong Khai Campus Library

image
931 491 วิชาสัมมนาเรื่องการผลิตเอนไซม์ไซลาเนส โดยเชื้อรา Themoascus aurantiacus จากชานอ้อยในถังหมักแบบเติมอากาศ = Production of xylanase by Themoascus aurantiacus from sugar cane bagasse in an aerated...
Author
มุกระวี พื้นสะอาด
Published
สาขาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย,
Call Number
Pro.re.NK/Na ม623ส 2556
Location
Nong Khai Campus Library

image
931 491 วิชาสัมมนาเรื่องการผลิตไซลาเนสโดยใช้โพรไมโครโมโนสปอร่า สปีชีส์ มารส์ ร่วมกับฟางข้าวภายใต้สภาวะแบบไม่ปลอดเชื้อ = Production of xylanase by Promicromonospora sp MARS with rice straw under non st...
Author
นิภาวรรณ วงษ์โคกสูง
Published
สาขาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย,
Call Number
Pro.re.NK/Na น627ส 2556
Location
Nong Khai Campus Library

image
931 491 วิชาสัมมนาเรื่องการวิเคราะห์สถิติหลายตัวแปรระหว่าง COD และ BOD ของน้ำทิ้งจากโรงงานน้ำตาล /
Author
ณัฐสุดา หอมทอง
Published
สาขาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย,
Call Number
Pro.re.NK/Na ณ371ส 2556
Location
Nong Khai Campus Library

image
931 491 วิชาสัมมนาเรื่องการใช้ไคโตซานกำจัดไออนของโลหะหนักที่เป็นพิษจากควันบุหรี่ /
Author
ปิยะดา สืบเสือ
Published
สาขาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย,
Call Number
Pro.re.NK/Na ป621ส 2556
Location
Nong Khai Campus Library

image
931 491 วิชาสัมมนาเรื่องความสัมพันธ์ภายในระหว่างตัวบ่งชี้มลพิษสารเคมีทางน้ำ กรณีศึกษาแม่น้ำโยเบ ไนจีเรีย /
Author
ขนิษฐา จันทเวทย์
Published
สาขาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย,
Call Number
Pro.re.NK/Na ข226ส 2556
Location
Nong Khai Campus Library

image
931 491 วิชาสัมมนาเรื่องผลกระทบจากสภาพภูมิอากาศที่มีผลต่อประสิทธิผลทางอุณหภูมิของหลังคาเขียวแบบปล่อย /
Author
อดิศักดิ์ ตะริศูนย์.
Published
สาขาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย,
Call Number
Pro.re.NK/Na อ129ส 2556
Location
Nong Khai Campus Library

image
การบัญชีชั้นต้น : แบบฝึกหัดพร้อมเฉลย /
Author
อัญชลี พิพัฒนเสริญ.
Published
ธนาเพลส,
Call Number
HF5630 อ525 2556
Location
Nong Khai Campus Library

image
ผลกระทบของความเป็นเมืองต่อพื้นที่ชานเมืองและการตอบสนองของท้องถิ่นในภูมิภาคลุ่มน้ำโขง : กรณีศึกษาเทศบาลนครขอนแก่น ประเทศไทย และเมืองวังเวียง สปป.ลาว = Impacts of urbanization on the hinterlands and loc...
Author
มณีมัย ทองอยู่
Published
ศูนย์วิจัยพหุลักษณ์สังคมลุ่มน้ำโขง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ; คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว,
Call Number
HT384.A785 ม134 2556
Location
Nong Khai Campus Library

image
รายงานฉบับสมบูรณ์การศึกษาวิเคราะห์ศักยภาพและแนวทางในการส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิต สำหรับประชาชนของสำนักงาน กศน. เพื่อสนับสนุนการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของประเทศไทยในปี พ.ศ. 2558 /
Author
รุ่ง แก้วแดง
Published
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ,
Call Number
LC5257.T5 ร621 2556
Location
Central Library
Nong Khai Campus Library

image
วัสดุที่เหมาะสมต่อการลงเกาะของสปอร์สาหร่ายผักกาดทะเล (Ulva rigida) = Suitable substrates for adhesion of sea lettuce (Ulva rigida) spore /
Author
วิรงรอง ค้ำชู
Published
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งจันทบุรี สำนักวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง กรมประมง,
Call Number
SH391.U4 ว679
Location
Central Library
Nong Khai Campus Library

image
สภาวการณ์การศึกษาไทยในเวทีโลก พ.ศ. 2555 /
Author
สิริวรรณ สวัสดิวัตน์ ณ อยุธยา
Published
สำนักวิจัยและพัฒนาการศึกษา สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ,
Call Number
LA1221 ส732 2555
Location
Central Library
Education Library
Nong Khai Campus Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles