Search again

Found: 872  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
"เมียน้อย" ภาพสตรีชายขอบที่สื่อผ่านเพลงลูกทุ่ง /
Author
พัชนุช เครือเจริญ
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HQ พ516 2557
Location
Central Library

image
กรอบเพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิตสำหรับนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน /
Author
ทัศนีย์ ฤทธิมนตรี.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
LB ท365ก 2557
Location
Central Library
Education Library

image
กระบวนการตัดสินใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนวิชาภาษาไทยด้วยวิธีการแบบเปิด /
Author
ชญานิศวร์ ธรรมภัคศรันย์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
PL ช112 2557
Location
Central Library
Education Library

image
กระบวนทัศน์ของการออกแบบฉากการแสดงโขน: กรณีศึกษาโขนตามแนวพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ /
Author
จารุนี อารีรุ่งเรือง.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยศิลปะและวัฒนธรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
PN จ325 2557
Location
Central Library

image
กลยุทธ์การจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมบนแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของจังหวัดสกลนคร /
Author
วินิธา พานิชย์
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมการท่องเที่ยวและบริการ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
DS ว633 2557
Location
Central Library

image
กลยุทธ์การตลาดการท่องเที่ยวทางเลือกเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวนานาชาติ: กรณีศึกษา พิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหิน /
Author
นิสากร คุณวงศ์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเทียว บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
G น695 2557
Location
Central Library

image
กลยุทธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ บ่อน้ำพุร้อนพระร่วง ตำบลลานดอกไม้ อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร /
Author
ฉัตรชนก มหัทธนวรกนก
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
G ฉ231 2557
Location
Central Library

image
กลวิธีทางภาษาและเนื้อหาในการบรรยายธรรมะของอาจารย์บุญเสริม ธมฺมปาโล /
Author
ศิริพร ดอนเตาเหล็ก
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
BQ ศ463 2557
Location
Central Library

image
กลไกและประสิทธิภาพของระบบกรองน้ำและล้างกรองอัตโนมัติแบบไร้วาล์วควบคุม /
Author
อภิรักษ์ พงษ์จำนงค์.
Published
การศึกษาอิสระปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TD อ259ก 2557
Location
Engineering Library

image
การกระจายตัวและความหลากชนิดของมวนน้ำจืดในแม่น้ำพอง /
Author
เบ็ญจมาศ สุกใส.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QL บ784 2557
Location
Central Library

image
การกำจัดตัวอ่อนระยะติดต่อของพยาธิใบไม้ตับ (Opisthorchis viverrini) และพยาธิใบไม้ลำไส้ (Haplorchis taichui) ในปลาสดและปลาส้มด้วยอุณหกูมิเยือกแข็งและความเค็ม /
Author
ประพันธ์ แก่นจำปา
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
SF ป319 2557
Location
Central Library
Veterinary Medicine Library

image
การกำหนดตำแหน่งการกองตู้คอนเทนเนอร์ส่งออกภายในลานจัดเก็บตู้คอนเทนเนอร์ของท่าเรือสินค้าของไทย /
Author
พัชรา ศรีพระบุ
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HE พ517 2557
Location
Central Library
Engineering Library

image
การควบคุมโรคโคนเน่าของแก่นตะวัน (Helianthus tuberosus L.) โดยวิธีประสมประสาน /
Author
ปุญญิศา ชารีรักษ์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาโรคพืชวิทยา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
SB ป652ก 2557
Location
Central Library

image
การคัดแยกแบคทีเรีย Clostridium จากแหล่งธรรมชาติเพื่อใช้ในการผลิตบิวทานอล /
Author
ณัฐปภัสร์ ผาจันทร์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TP ณ336 2557
Location
Central Library

image
การคัดแยกและศึกษาคุณลักษณะของแบคทีเรียที่สามารถยับยั้งการเจริญของไซยาโนแบคทีเรียพิษ Microcystis aeruginosa /
Author
กัญชริญา ภารเขจร
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QR ก382 2557
Location
Central Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles