Search again

Found: 44  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์และการจัดการความขัดแย้งในชุมชนมุสลิม /
Author
มูฮัมหมัดรอฟีอี มูซอ
Published
โครงการพัฒนาระบบกฎหมายไทย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย,
Call Number
HV ม713
Location
Central Library

image
กล้วยไม้ดินในอุทยานแห่งชาติภูเรือ /
Author
วรชาติ โตแก้ว
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
SB ว192
Location
Central Library

image
การคัดเลือกพื้นที่สำหรับการก่อสร้างสถานีขนส่งสินค้าทางน้ำโดยการประยุกต์ใช้กระบวนการตัดสินใจ Fuzzy Multiattribute Decision Making Method /
Author
ชาญเวทย์ หริพ่าย
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HE ช497
Location
Central Library

image
การจำลองเชิงพื้นที่รูปแบบการขยายตัวของชุมชนในเขตอำเภอเมืองนครราชสีมาด้วยข้อมูลการรับรู้ระยะไกลและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ /
Author
ชัยพล กีรติกสิกร
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกลและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
G ช397
Location
Central Library

image
การตรวจวัดและคาดการณ์อุทกภัยในลุ่มน้ำชีด้วยข้อมูลดาวเทียมเรดาร์แซทหลายช่วงเวลา และระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ /
Author
ทัศพร ธนจาตุรนต์
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกลและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
GB ท369
Location
Central Library

image
การปนเปื้อนและการแพร่กระจายของสารปรอทในลุ่มน้ำพองตอนล่าง /
Author
ศุภวรรณ ขันโททอง
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TD ศ722ก
Location
Central Library

image
การประยุกต์ใช้โปรแกรม Info works PDM ในการคำนวณปริมาณน้ำท่าของลุ่มน้ำชี /
Author
รัตนา หอมวิเชียร
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชวิศวกรรมโยธา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TC ร376
Location
Central Library

image
การประเมินคุณภาพน้ำแม่น้ำน่านในจังหวัดพิษณุโลก โดยใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ /
Author
โชคชัย เกตุสถิตย์
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TD ช813
Location
Central Library
Public Health Library

image
การประเมินสมดุลน้ำบาดาลพื้นที่ลุ่มน้ำชีส่วนที่สองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ /
Author
กันธิมา ทุมประเสริฐ
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
GB ก389
Location
Central Library

image
การพัฒนาสู่ความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ : กรณีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต 2 /
Author
สุรัตน์ ดวงชาทม
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
LB ส857ก
Location
Central Library
Education Library

image
การลดค่าความผิดพลาดของเครื่องรับ GPS ราคาต่ำสำหรับระบบแสดงเส้นทางยานพาหนะ /
Author
จุไรรัตน์จินดา อรรคนิตย์
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
G จ653
Location
Central Library

image
การลดปริมาณฟอสฟอรัสและการควบคุมปริมาณสาหร่ายในแหล่งน้ำด้วยสารโพลีอะลูมินัมคลอไรด์ /
Author
สิทธิศักดิ์ กองวิบูลศิริ
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QK ส723
Location
Central Library

image
การวิเคราะห์สภาพกำเนิดของหมวดหินภูทอกกับหน่วยหินตะกอนชั้นบน /
Author
เด่นโชค มั่นใจ
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QE ด864
Location
Central Library

image

image
การศึกษาสารจีโอโพลิเมอร์จากเถ้าลอยและดินขาวเผา /
Author
อนุชาติ ลื้อนันต์ศักดิ์ศิริ
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TA อ187ก
Location
Central Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles