Search again

Found: 157  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
PCR ในโรคติดต่อ : รายงานของคณะผู้เชี่ยวชาญเพื่อพัฒนาและนำเอาวิธีการของ PCR มาใช้ในงานควบคุมโรคติดต่อ /
Published
กองโรคเรื้อน กรมควบคุมโรคติดต่อ,
Call Number
RB43.8.P64 พ791,WC100 ก170พ 2537
Location
Central Library
Associated Medical Sciences Library
Medical Library

image
การดำเนินงานตรวจคัดกรองเพื่อการควบคุมและป้องกันโรคธาลัสซีเมียชนิดรุนแรง ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน จังหวัดขอนแก่น /
Author
ธิญาภา จันทร์เทพ.
Published
โครงงานวิจัยปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์) คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Pro.re.Am/Mt ธ579 2559
Location
Associated Medical Sciences Library

image
การดูแลแก้ไขความพิการทางการเคลื่อนไหวในเด็กสมองพิการด้วยตนเอง = Home management in motor learning of derebral palsy /
Author
โฉมณี พัฒนพีระเดช
Published
ภาควิชากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
WS340 ฉ835ก
Location
Associated Medical Sciences Library

image
การตรวจยีนอัลฟ่าศูนย์ธาลัสซีเมียโดยตรงเพื่อการวินิจฉัยก่อนคลอดโรคฮีโมโกลบินบาร์ทไฮดรอปส์ฟีทัลลิส /
Author
ธนันวรรณ จันทาทุม.
Published
โครงงานวิจัยปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์) คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Pro.re.Am/Mt ธ213 2559
Location
Associated Medical Sciences Library

image
การประชุมฟื้นฟูวิชาการทางโลหิตวิทยา ครั้งที่ 2 = Recent advances in hematology /
Author
การประชุมฟื้นฟูวิชาการทางโลหิตวิทยา
Published
ภาควิชา,
Call Number
RB145 ช722 ล.2,WH3 ก479r 2528
Location
Associated Medical Sciences Library

image
การประชุมอภิปรายเรื่องโภชนาการเพื่อสุขภาพ ณ โรงแรมรอแยลคริฟ บีช เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี วันเสาร์ที่ 20 และอาทิตย์ที่ 21 มีนาคม 2525 /
Author
การประชุมอภิปรายเรื่องโภชนาการเพื่อสุขภาพ
Published
โรงพิมพ์สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย,
Call Number
RA784 ว587,QU145 ก488 2525
Location
Central Library
Associated Medical Sciences Library
Dentistry Library
Medical Library
Nursing Library
Pharmaceutical Sciences Library

image
การประเมินการตรวจ Staphylococcus aureus ที่ไม่ไวต่อยา Vancomycin โดยวิธี Tetrazole (3-(4,5-dimethyl-2-thiazolyl)-2, 5-diphenyltetrazolium bromide, MTT) /
Author
ธนัยนันท์ เพชรปวรรักษ์.
Published
โครงงานวิจัยปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์) คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Pro.re.AM/Mt ธ214 2559
Location
Associated Medical Sciences Library

image
การประเมินความเจ็บปวดและกลวิธีในการช่วยเหลือบรรเทาปวดแก่เด็กวัยเรียนหลังผ่าตัด = Pain assessments and pain management strategies in postoperative school-aged children /
Author
รุจา ภู่ไพบูลย์
Published
ภาควิชาการพยาบาลแม่และเด็ก คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RD93.5.C4 ร654,WL704 ร654ก 2532
Location
Central Library
Associated Medical Sciences Library
Medical Library
Nursing Library
Public Health Library

image
การประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดด้วยแบบประเมิน Rama-EGAT heart score ในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงในโรงพยาบาลโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ /
Author
พิชญ์ญวรรณ อภิโชติมหาคุณ.
Published
โครงงานวิจัยปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์) คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Pro.re.Am/Mt พ639ก 2559
Location
Associated Medical Sciences Library

image
การประเมินประสิทธิภาพของวิธี Carba NP, CarbAcineto NP และ GoldNano Carb สำหรับการตรวจเอนไซม์ Carbapenemases ใน Pseudomonas aeruginosa และ Acinetobacter baumannii complex ที่แยกได้จากโรงพยาบาลศรีนครินท...
Author
พันธิตรา สุดาเดช.
Published
โครงงานวิจัยปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์) คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Pro.re.Am/Mt พ565 2559
Location
Associated Medical Sciences Library

image
การประเมินประสิทธิภาพของโกลด์นาโนพาทิเคิลที่ติดฉลากด้วยโมโนโคลนอลแอนติบอดีต่อเชื้อ Liseria monocytogenes เพื่อใช้ในการตรวจหาเชื้อ Listeria monocytogenes /
Author
วิลาสินี ปิยะวรากร.
Published
โครงงานวิจัยปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์) คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Pro.re.Am/Mt ว722 2559
Location
Associated Medical Sciences Library

image
การประเมินผลจำนวนเกล็ดเลือดด้วยวิธี Rees-Ecker การประมาณจำนวนเกล็ดเลือดจากสเมียร์เลือดและเครื่องวิเคราะห์เซลล์เม็ดเลือดอัตโนมัติ (Sysmex XS-800i) ณ โรงพยาบาลกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา /
Author
จินตนา มุณีรัตน์.
Published
โครงงานวิจัยปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์) คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Pro.re.Am/Mt จ482ผ 2559
Location
Associated Medical Sciences Library

image
การประเมินวิธี Carba NP, CarbAcineto NP และ GoldNano Carb สำหรับการตรวจเอนไซม์ Carbapenemase ในแบคทีเรียวงศ์ Enterobacteriaceae จากโรงพยาบาลศรีนครินทร์ /
Author
วิทยา กองแก้ว.
Published
โครงงานวิจัยปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์) คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Pro.re.Am/Mt ว582ป 2559
Location
Associated Medical Sciences Library

image
การประเมินอัลลีล-สเปซิฟิกพีซีอาร์เพื่อตรวจหาจี-6-พีดี มหิดล ไคปิง ไชนีส-4 และไชนีส-5 ในตัวอย่างเลือดที่พร่องเอนไซม์จี-6-พีดี /
Author
ณัฏฐญาณ์ ทองเหลา.
Published
โครงงานวิจัยปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์) คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Pro.re.Am/Mt ณ318ก 2559
Location
Associated Medical Sciences Library

image
การพัฒนาวิธีการตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อคลามัยเดียทราโคมาติสด้วยอนุภาคทองคำนาโน /
Author
ปนัดดา ชัยประโคม.
Published
โครงงานวิจัยปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์) คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Pro.re.Am/Mt ป361ก 2559
Location
Associated Medical Sciences Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles