Search again

Found: 75  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
กายภาพบำบัดในเด็กสมองพิการ /
Author
พรรณี ปึงสุวรรณ.
Published
สำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RJ496.C4 พ272 2559
Location
Central Library
Associated Medical Sciences Library

image
กายวิภาคศาสตร์พื้นฐาน 1 = Basic Anatomy 1 /
Published
ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QM23.2 ก435 2559 ล.1,QS4 ก435 2559 ล.1
Location
Central Library
Associated Medical Sciences Library
Dentistry Library
Medical Library
Nursing Library
Public Health Library
Pharmaceutical Sciences Library

image
การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานสำหรับประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์ ฉบับปรับปรุง 2015 /
Author
มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะแพทยศาสตร์. ศูนย์ฝึกทักษะการดูแลผู้ป่วยในสถานการณ์เสมือนจริง
Published
ศูนย์ฝึกทักษะการดูแลผู้ป่วยในสถานการณ์เสมือนจริง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC ก446 2559/5,WG ก446ช 2559/5
Location
Associated Medical Sciences Library
Nursing Library
Public Health Library

image
การดำเนินงานตรวจคัดกรองเพื่อการควบคุมและป้องกันโรคธาลัสซีเมียชนิดรุนแรง ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน จังหวัดขอนแก่น /
Author
ธิญาภา จันทร์เทพ.
Published
โครงงานวิจัยปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์) คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Pro.re.Am/Mt ธ579 2559
Location
Associated Medical Sciences Library

image
การตรวจ Shoulder Joint /
Author
วิชัย อึงพินิจพงศ์.
Published
ภาควิชากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
WE810 ว543 2559
Location
Associated Medical Sciences Library

image
การตรวจประเมินข้อเข่า (Examination of Knee Joint) /
Author
วิชัย อึงพินิจพงศ์.
Published
ภาควิชากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาขอนแก่น,
Call Number
WE870 ว543 2559
Location
Associated Medical Sciences Library

image
การตรวจยีนอัลฟ่าศูนย์ธาลัสซีเมียโดยตรงเพื่อการวินิจฉัยก่อนคลอดโรคฮีโมโกลบินบาร์ทไฮดรอปส์ฟีทัลลิส /
Author
ธนันวรรณ จันทาทุม.
Published
โครงงานวิจัยปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์) คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Pro.re.Am/Mt ธ213 2559
Location
Associated Medical Sciences Library

image
การนวดไทยสำหรับกลุ่มอาการปวดกล้ามเนื้อและพังผืด = Traditional Thai massage for myofascial pain syndrome /
Author
อุไรวรรณ ชัชวาลย์. kku-ams.
Published
ขอนแก่นพิมพ์พัฒนา,
Call Number
RM723.T5 อ857 2559,WB537 อ857 2559
Location
Central Library
Associated Medical Sciences Library
Medical Library
Nursing Library

image
การประเมินการตรวจ Staphylococcus aureus ที่ไม่ไวต่อยา Vancomycin โดยวิธี Tetrazole (3-(4,5-dimethyl-2-thiazolyl)-2, 5-diphenyltetrazolium bromide, MTT) /
Author
ธนัยนันท์ เพชรปวรรักษ์.
Published
โครงงานวิจัยปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์) คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Pro.re.AM/Mt ธ214 2559
Location
Associated Medical Sciences Library

image
การประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดด้วยแบบประเมิน Rama-EGAT heart score ในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงในโรงพยาบาลโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ /
Author
พิชญ์ญวรรณ อภิโชติมหาคุณ.
Published
โครงงานวิจัยปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์) คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Pro.re.Am/Mt พ639ก 2559
Location
Associated Medical Sciences Library

image
การประเมินประสิทธิภาพของวิธี Carba NP, CarbAcineto NP และ GoldNano Carb สำหรับการตรวจเอนไซม์ Carbapenemases ใน Pseudomonas aeruginosa และ Acinetobacter baumannii complex ที่แยกได้จากโรงพยาบาลศรีนครินท...
Author
พันธิตรา สุดาเดช.
Published
โครงงานวิจัยปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์) คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Pro.re.Am/Mt พ565 2559
Location
Associated Medical Sciences Library

image
การประเมินประสิทธิภาพของโกลด์นาโนพาทิเคิลที่ติดฉลากด้วยโมโนโคลนอลแอนติบอดีต่อเชื้อ Liseria monocytogenes เพื่อใช้ในการตรวจหาเชื้อ Listeria monocytogenes /
Author
วิลาสินี ปิยะวรากร.
Published
โครงงานวิจัยปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์) คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Pro.re.Am/Mt ว722 2559
Location
Associated Medical Sciences Library

image
การประเมินผลจำนวนเกล็ดเลือดด้วยวิธี Rees-Ecker การประมาณจำนวนเกล็ดเลือดจากสเมียร์เลือดและเครื่องวิเคราะห์เซลล์เม็ดเลือดอัตโนมัติ (Sysmex XS-800i) ณ โรงพยาบาลกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา /
Author
จินตนา มุณีรัตน์.
Published
โครงงานวิจัยปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์) คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Pro.re.Am/Mt จ482ผ 2559
Location
Associated Medical Sciences Library

image
การประเมินวิธี Carba NP, CarbAcineto NP และ GoldNano Carb สำหรับการตรวจเอนไซม์ Carbapenemase ในแบคทีเรียวงศ์ Enterobacteriaceae จากโรงพยาบาลศรีนครินทร์ /
Author
วิทยา กองแก้ว.
Published
โครงงานวิจัยปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์) คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Pro.re.Am/Mt ว582ป 2559
Location
Associated Medical Sciences Library

image
การประเมินอัลลีล-สเปซิฟิกพีซีอาร์เพื่อตรวจหาจี-6-พีดี มหิดล ไคปิง ไชนีส-4 และไชนีส-5 ในตัวอย่างเลือดที่พร่องเอนไซม์จี-6-พีดี /
Author
ณัฏฐญาณ์ ทองเหลา.
Published
โครงงานวิจัยปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์) คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Pro.re.Am/Mt ณ318ก 2559
Location
Associated Medical Sciences Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles