Search again

Found: 22  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
กายวิภาคศาสตร์พื้นฐาน 1 = Basic Anatomy 1 /
Published
ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QM23.2 ก435 2559 ล.1,QS4 ก435 2559 ล.1
Location
Central Library
Associated Medical Sciences Library
Dentistry Library
Medical Library
Nursing Library
Public Health Library
Pharmaceutical Sciences Library

image
การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานสำหรับประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์ ฉบับปรับปรุง 2015 /
Published
ศูนย์ฝึกทักษะการดูแลผู้ป่วยในสถานการณ์เสมือนจริง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC ก446 2559/5,WG ก446ช 2559/5
Location
Nursing Library
Public Health Library

image
การดำเนินงานของคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ /
Author
ปัญญา สุจริต.
Published
การศึกษาอิสระปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสาธารณสุข คณะสาธารณสุข มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
W ป524 2559
Location
Public Health Library

image
การพัฒนาระบบสุขภาพอำเภอที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง /
Published
มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน,
Call Number
WA546.JT3 ก494 2559
Location
Medical Library
Public Health Library

image
การรายงานการจัดการตัวแปรอิสระต่อเนื่องในการวิเคราะห์การถดถอยลอจีสติคในวารสารทางการแพทย์และสาธารณสุขในประเทศไทย /
Author
ศักดิ์สิน สิมสินธุ์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวสถิติ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RA ศ332 2559
Location
Central Library
Nursing Library
Public Health Library

image
การให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำกับการรอดชีวิตของผู้ป่วยหัวใจหยุดเต้นนอกโรงพยาบาลที่ได้รับการช่วยฟื้นคืนชีพในประเทศไทย /
Author
พิเชษฐ์ หนองช้าง.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC พ654 2559,WG พ654ก 2559
Location
Central Library
Public Health Library

image
ความงดงาม 360 องศา ประชาพิจารณ์งานหลักประกันสุขภาพ /
Published
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ,
Call Number
W225.JT3 ค181 2559
Location
Public Health Library

image
คู่มือการบริหารจัดการสารเคมีและวัตถุอันตรายในสถานประกอบ /
Published
สำนักงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร,
Call Number
WA465 ค695บ 2559
Location
Public Health Library

image
คู่มือการปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขกรณีภาวะฉุกเฉินสารเคมีและวัตถุอันตราย /
Published
สำนักงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร,
Call Number
WA465 ค695ภ 2559
Location
Public Health Library

image
ชีวเคมี : พื้นฐานการแพทย์ = Basic medical biochemistry /
Author
ประดิษฐ สุคนธวารินทร์.
Published
น่านออฟเซ็ท,
Call Number
QD415 ป267 2559,QU4 ป267 2559
Location
Central Library
Associated Medical Sciences Library
Dentistry Library
Medical Library
Nursing Library
Public Health Library
Pharmaceutical Sciences Library

image
นวัตกรรมใหม่ของประเทศไทยการวิจัยชุดทดสอบสารเคมีกำจัดแมลงและวัชพืช /
Published
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์,
Call Number
SB951.5 น352 2559
Location
Nursing Library
Public Health Library

image
บทเรียนการพัฒนาเครือข่ายสุขภาพอำเภอเพื่อระบบสุขภาพชุมชน /
Published
มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน,
Call Number
WA546.JT3 บ128ก 2559
Location
Medical Library
Public Health Library

image
ผลสัมฤทธิ์ของการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญในรายวิชา 512724 ความปลอดภัยของอาหารและการจัดการ : รายงานการวิจัยในชั้นเรียน = The effectiveness of learning experience approach by stud...
Author
ดาริวรรณ เศรษฐีธรรม.
Published
ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
WA695 ด429ก 2559
Location
Public Health Library

image
มลพิษทางดิน /
Published
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,
Call Number
TD878 ศ711ม 2559
Location
Central Library
Public Health Library

image
รวมคำบรรยายเกี่ยวกับวิปัสสนากัมมัฏฐาน /
Author
พระมหาไสว ญาณวีโร.
Published
นิติธรรมการพิมพ์,
Call Number
BQ5630.V5 พ358ร 2559
Location
Public Health Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles