Search again

Found: 15  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
Sex work and the law in Asia and the Pacific : laws, HIV and human rights in the context of sex work /
Author
Godwin, John.
Published
UNDP Asia-Pacific Reginional Centre and UNFPA Asia Pacific Regional Office,
Call Number
KM403.A78 G591 2012
Location
College of Local Administration Library

image
Thailand data protection guidelines 1.0 : แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Final version 1.0 /
Published
ศูนย์วิจัยกฎหมายและการพัฒนา คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
Call Number
KPT844.5 ท955 2561
Location
Central Library

image
ข้อพิพาทเกี่ยวกับการออกข้อบัญญัติท้องถิ่นการประชุมสภาท้องถิ่น และความรับผิดในการใช้จ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น /
Author
มาโนช นามเดช.
Published
วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า,
Call Number
KPT3656 ม456 2559
Location
College of Local Administration Library

image
ความจริง..คลองด่านที่ไม่ใช่วัฒนา.
Author
วัฒนา อัศวเหม คดีความ.
Published
ม.ป.พ.],
Call Number
KPT3131 ค181 2559
Location
Central Library

image
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป /
Published
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,
Call Number
KPT68 ค181 2560
Location
Central Library

image
ปฏิรูปศาลแรงงาน : แยกศาลแรงงานจากศาลยุติธรรม /
Published
สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย,
Call Number
KPT1270 ป138 2558
Location
Central Library

image
ประมวลกฎหมายอาญา ฉบับอ้างอิง /
Author
ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ.
Published
วิญญูชน,
Call Number
KPT4610 ท149 2541
Location
College of Local Administration Library

image

image
รวมกฎหมายกำกับดูแลการแข่งขันในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ /
Published
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ,
Call Number
KPT3495 ร155 2560
Location
Central Library

image
รหัสวิชา 3211-2006 กฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจค้าปลีก = Law for retail business /
Author
คำนาย อภิปรัชญาสกุล.
Published
โฟกัสมีเดียแอนด์พับลิชชิ่ง,
Call Number
KPT3418 ค357 2557
Location
College of Local Administration Library

image
สรุปย่อหลักกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ (พ.ศ. 2555) ... /
Author
จิตฤดี วีระเวสส์.
Published
อภิโชติ,
Call Number
KPT1155 จ454 2555
Location
Central Library

image

image

image
อย่าปล่อยให้คนที่คุณรักต้องลำบากแก้ไขไม่ยากแค่เขียนพินัยกรรม /
Author
ขจรพัฒน์ สุขภัทราพิรมย์.
Call Number
KPT770 ข135 2559
Location
Central Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles