Search again

Found: 35  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
10 ปีศิลปินมรดกอีสานสืบสานวัฒนธรรมสัมพันธ์ ประจำปี 2558 /
Author
มหาวิทยาลัยขอนแก่น. ฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ และสำนักวัฒนธรรม
Published
ฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ และสำนักวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NX578.7.A3N65 ข285 2558
Location
College of Local Administration Library

image
SME รวยด้วยภาษีและการเริ่มต้นธุรกิจที่ถูกต้อง /
Author
คำนาย อภิปรัชญาสกุล.
Published
โฟกัสมีเดียแอนด์พับลิชชิ่ง,
Call Number
HD62.7 ค357 2558
Location
College of Local Administration Library

image
การกำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น /
Author
มาโนช นามเดช.
Published
สำนักวิจัย สถาบันประปกเกล้า,
Call Number
JS ม456 2559
Location
College of Local Administration Library

image
การศึกษาความเคลื่อนไหวทางการเมืองและพฤติกรรมการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2554 : กรณีศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี /
Author
ฐปนรรต พรหมอินทร์.
Published
สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า,
Call Number
JQ1749.A5 ฐ129ส 2558
Location
College of Local Administration Library

image
การศึกษาความเคลื่อนไหวทางการเมืองและพฤติกรรมการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2554 : จังหวัดชุมพร /
Author
วัชระ ศิลป์เสวตร์.
Published
สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า,
Call Number
JQ1749.A5 ว382ช 2558
Location
College of Local Administration Library

image

image

image
ความรู้เบื้องต้นกระบวนการแก้ปัญหาข้อพิพาทที่เหมาะสม /
Published
สถาบันพระปกเกล้า,
Call Number
KPT ค181ว 2550
Location
College of Local Administration Library

image
ความสัมพันธ์ฟิลิปปินส์-สหรัฐฯ ใน “ทศวรรษ การฟื้นพลังของพันธมิตรและนัยต่อประชาคมการเมือง
Author
ฑภิพร สุพร.
Published
สถาบันพระปกเกล้า,
Call Number
DS ฑ111 2558
Location
Central Library
College of Local Administration Library

image
คอร์รัปชั่น : ปัญหาของสังคมไทยและแนวทางแก้ไข /
Author
ปธาน สุวรรณมงคล.
Published
สถาบันพระปกเกล้า,
Call Number
JQ1745.A55C6 ป159 2559
Location
Central Library
College of Local Administration Library

image
จดหมายเหตุเสด็จพระราชดำเนิรเลียบมณฑลฝ่ายเหนือพระพุทธศักราช 2469 /
Author
กมล มโนชญากร.
Published
สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ : สถาบันพระปกเกล้า,
Call Number
DS584 จ133 2558
Location
Central Library
College of Local Administration Library

image
จากปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ--กว่า 1 ทศวรรษ /
Published
สำนักงานคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ,
Call Number
HC445.Z9S9 จ291 2558
Location
College of Local Administration Library

image
ทฤษฎีองค์การสาธารณะ /
Author
พิทยา บวรวัฒนา.
Published
คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
Call Number
JF1358 พ671ท 2558
Location
College of Local Administration Library

image
นักการเมืองถิ่นจังหวัดลพบุรี /
Author
ธนกร จารุตั้งสกุล.
Published
สถาบันพระปกเกล้า,
Call Number
JQ1749.A53L65 ธ132 2558
Location
College of Local Administration Library

image
บ้านไผ่ บ้านเฮา : พัฒนาการทางสังคม เศรษฐกิจ และแหล่งโบราณคดี /
Author
เทศบาลเมืองบ้านไผ่
Published
เทศบาลเมืองบ้านไผ่,
Call Number
DS589.ข284 บ292 2558
Location
College of Local Administration Library
Architecture Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles