Search again

Found: 9  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
SME รวยด้วยภาษีและการเริ่มต้นธุรกิจที่ถูกต้อง /
Author
คำนาย อภิปรัชญาสกุล.
Published
โฟกัสมีเดียแอนด์พับลิชชิ่ง,
Call Number
HD62.7 ค357 2558
Location
College of Local Administration Library

image
การประชุมวิชาการระดับชาติ. The Buddhism with social development in Indo-China Region /
Author
การประชุมวิชาการระดับชาติ พระพุทธศาสนากับการพัฒนาสังคมในภูมิภาคอินโดจีน.
Published
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น,
Call Number
BQ4570.C65 ก482 2558
Location
College of Local Administration Library

image
บทบาทของวิทยาลัยปกครองท้องถิ่นมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่มีต่อโครงการแก่ไขปญหาความยากจนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในเขตพื้นที่ตำบลในเมืองอำเภอเวียงเก่าจังหวัดขอนแก่น /
Author
ภิญญาวีณ์ วัฒนโรจน์ดำรง.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัญฑิต .สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ535
Location
Central Library
College of Local Administration Library

image
ปัญหาและข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนเชิงยุทธศาสตร์ กรณีศึกษา จังหวัดบึงกาฬ/
Author
สุภาวณี วารีศรี.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ375
Location
Central Library
College of Local Administration Library

image
รหัสวิชา 3202-2002 การวิจัยตลาด = Marketing research /
Author
คำนาย อภิปรัชญาสกุล.
Published
โฟกัสมีเดียแอนด์พับลิชชิ่ง,
Call Number
HF5415.2 ค357 2558
Location
College of Local Administration Library

image
รหัสวิชา 3202-2005 การส่งเสริมการขาย = Sales promotion /
Author
คำนาย อภิปรัชญาสกุล.
Published
โฟกัสมีเดียแอนด์พับลิชชิ่ง,
Call Number
HF5438.5 ค357 2558
Location
College of Local Administration Library

image
รหัสวิชา 3202-2006 พฤติกรรมผู้บริโภค = Consumer behavior /
Author
คำนาย อภิปรัชญาสกุล.
Published
โฟกัสมีเดียแอนด์พับลิชชิ่ง,
Call Number
HF5415.32 ค357 2558
Location
College of Local Administration Library

image
รหัสวิชา 3202-2011 การบริหารการจัดซื้อ = Purchasing management /
Author
คำนาย อภิปรัชญาสกุล.
Published
โฟกัสมีเดียแอนด์พับลิชชิ่ง,
Call Number
HF5437 ค357ก 2558
Location
College of Local Administration Library

image
ห้องเรียนสุนทรียสนทนาพัฒนาคน : พิษณุโลกโมเดล /
Published
โรงพิมพ์ตระกุลไทย,
Call Number
JS7153.3.A2 ห374 [2558]
Location
College of Local Administration Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles