Search again

Found: 39  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
การประชุมทางวิชาการเรื่อง Non-conventional energy and applications /
Author
การประชุมทางวิชาการ เรื่อง Non-conventional energy and applications :
Published
ม.ป.พ.,
Call Number
QC73 ก475น
Location
Central Library

image
การผลิตและการตลาดนุ่นปี ... /
Published
ฝ่าย,
Call Number
HD9156.K6 ก491
Location
Central Library

image
การศึกษาความสามารถของนักเรียนและองค์ประกอบบางประการของโรงเรียนประถมศึกษาในจังหวัดที่มีสถาบันการผลิตครู และในจังหวัดที่ไม่มีสถาบันการผลิตครู /
Author
สุวรรณ ปะวรรณจะ
Published
โครงการวิจัยและวางแผนเพื่อพัฒนาการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี,
Call Number
LB1564.T364 ส869
Location
Central Library
Education Library

image

image
การศึกษาเอกชน : นโยบายที่ต้องทบทวน : โครงการติดตามผลการช่วยเหลืออุดหนุนโรงเรียนราษฎร์ /
Author
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ
Published
สำนักงาน,
Call Number
LC54.T364 ส691
Location
Central Library
Education Library

image

image
ชนชาติไทย /
Author
ด็อดด์, วิลเลี่ยม คลิฟตัน
Published
กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ,
Call Number
DS569 ด19 2520
Location
Central Library
Architecture Library
Nursing Library

image
ถั่วเหลืองหมักกึ่งสำเร็จรูปสำหรับปรุงอาหาร /
Author
ภควรรณ หนองขุ่นสาร
Published
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,
Call Number
TX558.S7 ภ116
Location
Central Library

image
ทำเนียบโครงการวิจัย สาขาเกษตรศาสตร์ ... /
Published
กอง,
Call Number
S530.52.T5 ค124,มข.3/02-6
Location
Central Library
Nong Khai Campus Library

image

image
รายงานการประเมินผลการดำเนินงานโครงการหมู่บ้านพึ่งตนเองทางสาธารณสุขมูลฐาน /
Author
อคิน รพีพัฒน์,
Published
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RA440.85 อ112
Location
Central Library

image
รายงานการวิจัยลักษณะบางประการที่มีความสัมพันธ์กับความสามารถพื้นฐานของนักเรียน : การวิเคราะห์โดยใช้หน่วยของการวิเคราะห์ในระดับอำเภอ /
Author
วิเชียร เกตุสิงห์
Published
โครงการวิจัยและวางแผนเพื่อพัฒนาการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี,
Call Number
LB1555 ว559
Location
Central Library
Education Library

image
รายงานการวิจัยสภาพการลงทุนด้านการศึกษาพิเศษ ฉบับที่ 1 /
Published
สำนักงาน,
Call Number
LC3987.T364 ส691 ล.1
Location
Central Library
Education Library

image

image

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles