Search again

Found: 26  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
Ocular examination /
Author
ยศอนันต์ ยศไพบูลย์
Published
ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RE75 ย159,WW141 ย163o 2529
Location
Central Library
Medical Library
Nursing Library

image

image
การพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็กในชนบท /
Published
คณะ,
Call Number
TC513.T5 ก494ก
Location
Central Library
Associated Medical Sciences Library
Engineering Library

image
การศึกษาการปลูกถั่วลิสงหลังนาของเกษตรกรในเขตอำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ /
Author
อรรถชัย จินตะเวช
Published
โครงการระบบการปลูกพืชโดยอาศัยน้ำฝน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
SB351.P3 อ353
Location
Central Library

image
การสอนจริยศึกษาในระดับประถมศึกษา /
Author
สมพงษ์ จิตระดับ
Published
ภาควิชาประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
Call Number
BJ66 ส263
Location
Central Library

image
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และหลักภาษาฟอร์แทรน IV /
Author
ศิริพร สาเกทอง
Published
แผนกวิชาสถิติ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
Call Number
QA76.73.F25 ศ463
Location
Central Library

image
คู่มือปฏิบัติการวัสดุก่อสร้าง = Construction materials laboratory /
Author
ชยาทิตย์ วัฒนวิกย์กิจ
Published
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TA404 ช194 2528
Location
Central Library

image
จุลชีววิทยาทางดิน = Soil microbiology /
Author
วิทยา มะเสนา.
Published
ภาควิชาปฐพีศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QR111 ว583 2530
Location
Central Library

image
ปถพีศาสตร์เบื้องต้น /
Author
สุรศักดิ์ เสรีพงศ์.
Published
ภาควิชาปถพีศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
S623 ส47
Location
Central Library

image
รายงานการวิจัยเครื่องบันทึกข้อมูลเวลาจริงแบบประหยัด /
Author
วิชัย ประเสริฐเจริญสุข
Published
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TK301 ว542
Location
Central Library

image
รายงานฉบับสุดท้าย 2530 = Final report 1987 /
Author
โครงการฝายประชาอาสา มข.-นิวซีแลนด์-อุบล
Published
โครงการ,
Call Number
TC555 ค961ส 2530
Location
Central Library

image
รายงานประจำปี ... /
Author
กรมทรัพยากรธรณี
Published
กรม,
Call Number
HD3616.T5 ท164
Location
Central Library

image
รายงานประจำปี ... /
Author
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
Published
สำนักงาน,
Call Number
HD3616.T5 ม435ร
Location
Central Library
Engineering Library
Medical Library
Public Health Library

image
สมุดรายงานสถิติจังหวัดสิงห์บุรี = Statistical reports of Changwat Sing Buri /
Published
สำนักงาน,
Call Number
HA1787 ส691สห
Location
Central Library
Education Library

image
สมุดรายงานสถิติจังหวัดอ่างทอง = Statisical reports of Changwat Ang Thong /
Published
สำนักงาน,
Call Number
HA1787 ส691อท
Location
Central Library
Education Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles