Search again

Found: 985  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
กรอบงานตรวจสอบการคัดลอกภาพสำหรับคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตโดยใช้อัลกอริทึมลายน้ำ /
Author
ฉัตรชัย อัศวินโกวิท
Published
การศึกษาอิสระปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QA ฉ232
Location
Central Library

image
กระบวนการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกก่อง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร /
Author
ศักดา ไชยตะมาตย์.
Published
การศึกษาอิสระปริญญาสถาปัตกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวางแผนภาคและเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
G ศ321
Location
Central Library
Architecture Library

image
กระบวนการตัดสินใจของนักศึกษาครูวิทยาศาสตร์วิทยาลัยครูปากเซปีที่ 1 สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเรื่องระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมจากการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสังคม (STS) /
Author
ไขพร หลวงแสนหวัง
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QH ข931
Location
Central Library
Education Library

image
กระบวนการเรียนรู้ในการสร้างและพัฒนานโยบายสุขภาวะตำบลแบบมีส่วนร่วม : กรณีศึกษา ตำบลหนองแวง อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด /
Author
ทานตะวัน สิงห์แก้ว
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RA ท378
Location
Central Library

image
กระบวนการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งพื้นที่อุตสาหกรรมและชุมชน : กรณีศึกษาการแก้ปัญหาความขัดแย้งของชุมชนหนึ่งกับโรงงานในเขตอุตสาหกรรมปิโตรเคมี อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง /
Author
สุจินันท์ หรสิทธิ์
Published
การศึกษาอิสระปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HM ส755 2556
Location
Central Library

image
กลยุทธ์การจัดการผลิตผักกางมุ้งของกลุ่มเกษตรกรบ้านสะอาดสมศรี ตำบลภูปอ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ /
Author
นงนภัส ศิริวรรณ์หอม
Published
การศึกษาอิสระปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
SB น143
Location
Central Library

image
กลยุทธ์การตลาดการท่องเที่ยว : กรณีศึกษาแหล่งท่องเที่ยวโฮมสเตย์บ้านวังน้ำมอก จังหวัดหนองคาย /
Author
จุติพร ชุณหมณี
Published
การศึกษาอิสระปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
G จ633ก
Location
Central Library

image
กลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทย อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี /
Author
ประภัสสร กากแก้ว
Published
การศึกษาอิสระปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
JS ป338
Location
Central Library

image
กลองมโหระทึก : รูปแบบ ลวดลายและคติสัญลักษณ์ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว /
Author
เผด็จ สุขเกษม
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยศิลปะและวัฒนธรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
MT ผ761
Location
Central Library

image
กลอนลำของหมอลำสมาน สุวรรณศรี : ภาพสะท้อนสังคมและวัฒนธรรมในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว /
Author
บุษบา คนยงค์
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยศิลปะและวัฒนธรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
GR บ675
Location
Central Library

image
การกระจายตัวของอุตสาหกรรมตามแนวถนนมลิวรรณ จากเทศบาลนครขอนแก่นถึงอำเภอชุมแพ /
Author
ชินกร คำมี.
Published
การศึกษาอิสระปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวางแผนภาคและเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NA ช562
Location
Architecture Library

image
การกำจัดสีย้อมผ้าด้วยกระบวนการโฟโตแคตาไลติกโดยใช้ไททาเนียมไดออกไซด์ที่เตรียมด้วยวิธีโซล-เจล /
Author
ทักษิณา ศรีโลห้อ
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TD ท339
Location
Central Library
Engineering Library

image
การกำจัดอิออนยับยั้งในน้ำเสียกากส่าด้วยกระบวนการรวมตะกอนทางไฟฟ้าและการรวมตะกอนทางเคมี /
Author
วิลาสินี โคตรเจริญ
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TD ว722ก
Location
Central Library
Engineering Library

image
การกำจัดแอนนิลีนในน้ำเสียสังเคราะห์ด้วยการเร่งปฏิกิริยาด้วยแสงบนตัวเร่งปฏิกิริยาที่มีซิงค์ออกไซด์เป็นพื้นฐาน /
Author
สุทธิวรรณ โปรถนัด
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TD ส776
Location
Central Library
Engineering Library

image
การกำจัดไฮโดรเจนซัลไฟด์ในก๊าซชีวภาพจากระบบถังหมักแบบสองขั้นตอนโดยใช้ปฏิกิริยาการดูดซับและการดูดซึมทางเคมี /
Author
กฤช ศรีบุญเรือง
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QV ก271,TD ก271
Location
Central Library
Public Health Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles