Search again

Found: 92  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image

image

image
กายภาพบำบัดเพื่อสุขภาพ /
Author
มานพ ประภาษานนท์
Published
สมิต,
Call Number
WB460 ม443 2550
Location
Associated Medical Sciences Library

image
การจัดทำแผนกลยุทธ์ (พ.ศ.2558-2560) และแผนปฏิบัติการ (พ.ศ.2558) กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น เทศบาลตำบลภูผาแดง อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี /
Author
ศรีสุดา เวียงสิงห์กอ
Published
รายงานการศึกษาอิสระปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RA ศ275ร 2557
Location
Central Library
Nursing Library

image
การดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งระยะสุดท้ายของผู้ดูแลในชุมชน /
Author
โชคนิติพัฒน์ วิสูญ
Published
การศึกษาอิสระปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC ช814 2557
Location
Central Library
Nursing Library

image
การทำเหมืองข้อมูลจัดการความเสี่ยงโดยใช้ธรรมาภิบาลเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีเว็บเซอร์วิสสำหรับงานบริการในโรงพยาบาล /
Author
เกรียงไกร คำภาพงษ์
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RA ก767ก 2558
Location
Central Library

image
การบำบัดด้วยโปรแกรมจิตบำบัดสัมพันธภาพระหว่างบุคคลในผู้ป่วยโรคซึมเศร้า /
Author
วราภรณ์ รัตนวิศิษฐ์
Published
รายงานการศึกษาอิสระปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC ว321ด 2557
Location
Central Library
Nursing Library

image
การปฏิบัติการพยาบาลครอบครัวที่มีหญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับการวางแผนผ่าตัดคลอด ณ โรงพยาบาลสุรินทร์ /
Author
ดวงสุดา สุวรรณศรี
Published
รายงานการศึกษาอิสระปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลครอบครัว คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RG ด235 2557
Location
Central Library
Nursing Library

image
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศศึกษาการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมในเขตฟาร์มทะเลโดยชุมชน บริเวณทะเลสาบสงขลาตอนกลาง = The Application of geo-informatics technology for monitoring of environmental variat...
Author
ภรัณยู ถมพลกรัง
Published
สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง สำนักวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง กรมประมง,
Call Number
SH332.2.T5 ภ185
Location
Central Library

image
การประเมินรอยซึมเล็กและความสามารถในการแทรกผ่านของสารผนึกหลุมและร่องฟันภายหลังเทคนิคการใช้หัวเบอร์ที่ช่วยในการเหนี่ยวนำ = Evaluation of microleakage and penetration of dental sealant after induced bur ...
Author
กุลปริยา ประวีณวงศ์วุฒิ
Published
ภาควิชาทันตกรรมสำหรับเด็ก คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Pro.re.D/Ped ก727 2557
Location
Dentistry Library

image
การปรับตัวของครอบครัวที่มีบุคคลพยายามฆ่าตัวตาย /
Author
พงษ์ศักดิ์ ธงยศ
Published
รายงานการศึกษาอิสระปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลครอบครัว คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC พ164ก 2557
Location
Central Library
Nursing Library

image
การปรับพฤติกรรมการบริโภคอาหารของผู้ป่วยเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดไม่ได้ โดยการส่งเสริมสมรรถนะแห่งตน /
Author
พรหมพร กองเกิด
Published
การศึกษาอิสระปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC พ291ก 2557
Location
Central Library
Nursing Library

image
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม /
Author
ทองวรรณ คงฤทธิ์
Published
การศึกษาอิสระปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC ท312 2557
Location
Central Library
Nursing Library

image
การพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับการบำบัดด้วยออกซิเจนและเครื่องช่วยหายใจ /
Author
พจนา ปิยะปกรณ์ชัย
Published
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท,
Call Number
RC735.5 พ172 2548,WY163 พ172 2548
Location
Central Library
Medical Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles