Search again

Found: 16  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
การประชุมวิชาการเนื่องในวันสถาปนาสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 3 /
Author
การประชุมวิชาการเนื่องในวันสถาปนาสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Published
สถาบันฯ,
Call Number
Q179.9 ก471 2527
Location
Associated Medical Sciences Library
Medical Library
Central Library

image
การพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็กในชนบท /
Published
คณะ,
Call Number
TC513.T5 ก494ก
Location
Central Library
Associated Medical Sciences Library
Engineering Library

image
บทความประกอบการสัมมนาบรรณารักษ์ห้องสมุดอุดมศึกษา ครั้งที่ 3 เรื่องการพัฒนาระบบห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา : วันที่ 22-25 พฤศจิกายน 2526 /
Author
การสัมมนาบรรณารักษ์ห้องสมุดอุดมศึกษาเรื่องการพัฒนาระบบห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา
Published
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,
Call Number
Z672.5 ก525
Location
Central Library
Associated Medical Sciences Library

image
พื้นฐานและหลักการพัฒนาหลักสูตร /
Author
สงัด อุทรานันท์
Published
ภาควิชาบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
Call Number
LB1570 ส148 2532
Location
Associated Medical Sciences Library
Education Library
Central Library

image
ภาวะเศรษฐกิจและสังคมของกสิกรในจังหวัดขอนแก่นปี 2519 /
Author
พิทักษ์สิทธิ์ ฉายะภูติ
Published
โครงการระบบการปลูกพืช คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HM35 พ673 2519
Location
Agriculture Library
Associated Medical Sciences Library
Central Library

image
รายงานประจำปี ... /
Author
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
Published
สำนักงาน,
Call Number
HD3616.T5 ม435ร
Location
Engineering Library
Public Health Library
Medical Library
Central Library
Associated Medical Sciences Library
Agriculture Library

image
รายงานสถิติเกี่ยวกับยาเสพติดประจำปี ... /
Author
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
Published
สำนักงาน,
Call Number
HV5840.T5 ร451
Location
Central Library
Associated Medical Sciences Library
Medical Library

image
สถิติชีวภาพ /
Published
หน่วย,
Call Number
QH323.5 ม246 2534,WA950 ม285 2534
Location
Associated Medical Sciences Library
Dentistry Library
Nursing Library
Public Health Library
Pharmaceutical Sciences Library

image
สถิติผู้เสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ พุทธศักราช 2530-2532 /
Author
มหาวิทยาลัยขอนแก่น. ฝ่ายวิชาการ
Published
ฝ่าย,
Call Number
มข.1.11/06-2 2530-32,LB1778 ข285 2530-32
Location
Central Library
Medical Library
Associated Medical Sciences Library

image
สถิติผู้เสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการพุทธศักราช 2526-2529 /
Author
มหาวิทยาลัยขอนแก่น. กองบริการการศึกษา. งานส่งเสริมพัฒนาคณาจารย์
Published
งาน,
Call Number
LB1778 ข285 2526-29
Location
Central Library
Associated Medical Sciences Library
Medical Library

image
สถิติสาธารณสุข ... = Public health statistics ... /
Author
กองสถิติสาธารณสุข
Published
กอง,
Call Number
RA407.5.T5 ส184,WA900 ส639ส
Location
Central Library
Pharmaceutical Sciences Library
Veterinary Medicine Library
Medical Library
Public Health Library
Nursing Library
Associated Medical Sciences Library

image
สรุปผลการดำเนินงานของคณะศึกษาศาสตร์ ระหว่างปีการศึกษา 2525-2527 : วิเคราะห์เปรียบเทียบกับแผนพัฒนาการศึกษาฯ ระยะที่ 5 (2525-2529) /
Author
มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะศึกษาศาสตร์. ฝ่ายวางแผนและพัฒนา. งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
Published
งาน,
Call Number
มข.5/05-7 2525-27,LG395.T5.ข285ศศ ข285ส 2525-27
Location
Associated Medical Sciences Library
Medical Library
Pharmaceutical Sciences Library
Central Library

image
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ...
Author
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
Published
สำนักงาน,
Call Number
HD3616.T5 ม435
Location
Associated Medical Sciences Library
Medical Library
Pharmaceutical Sciences Library
Central Library

image
อุตสาหกรรม ... /
Author
กระทรวงอุตสาหกรรม
Published
กระทรวง,
Call Number
HD3616.T5 อ814
Location
Agriculture Library
Associated Medical Sciences Library
Engineering Library
Nong Khai Campus Library
Central Library

image
เทอร์โมไดนามิคส์ : เอกสารประกอบการสอนวิชา 315 331 Statistical thermodynamics /
Author
สมพร เฉลิมสุข
Published
ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QC311 ส265
Location
Associated Medical Sciences Library
Medical Library
Central Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles