Search again

Found: 29  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
PRRS101 /
Author
เดชฤทธิ์ นิลอุบล.
Published
ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
Call Number
SF780.4 ด837พ 2561
Location
Veterinary Medicine Library

image
กระจกตาสุนัขและแมว : จากพื้นฐานสู่งานคลินิก /
Author
นลินี ตันติวนิช.
Published
หน่วยจักษุ โรงพยาบาลสัตว์เพื่อการเรียนการสอน คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
Call Number
SF891 น287 2561
Location
Veterinary Medicine Library

image
การคัดเลือกแบคทีเรียแลคติกจากทางเดินอาหารสัตว์และอาหารหมักพื้นบ้านของไทยที่มีศักยภาพเบื้องต้นของการเป็นโปรไบโอติก /
Author
กัตติเนตร สกุลสวัสดิพันธ์.
Published
ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสัตวแพทย์สาธารณสุข บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QR ก387 2560
Location
Central Library
Veterinary Medicine Library

image
การจัดการรายฝูงเพื่อเพิ่มผลผลิตในฟาร์มสุกร /
Author
ภาณุวัฒน์ แย้มสกุล.
Published
ศูนย์บริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,
Call Number
SF395 ภ434 2561
Location
Veterinary Medicine Library

image
การดื้อต่อยาปฏิชีวนะและโลหะหนักของเชื้อแอโรโมแนสไฮโดรฟิลล่าที่แยกได้จากปลานิล /
Author
ศรายุทธ นามพุทธา.
Published
ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสัตวแพทย์สาธารณสุข บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QR ศ167 2560
Location
Central Library
Veterinary Medicine Library

image
การแสดงออกของโปรตีนแกรนูลินในการก่อมะเร็งท่อน้ำดีที่เกิดจากพยาธิใบไม้ตับชนิด Opisthorchis viverrini ในแฮมสเตอร์ /
Author
ทรงเกียรติ อุพลเถียร.
Published
ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสหวิทยาการสัตวแพทย์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QL ท126 2560
Location
Central Library
Veterinary Medicine Library

image
ความชุกและการดื้อต่อยาต้านจุลชีพของเชื้อเอสเชอริเชียโคไลและแลคติกแอสิดแบคทีเรียที่แยกได้จากโคขุนที่ส่งเข้าโรงฆ่าในจังหวัดสกลนคร /
Author
จักรพรรดิ์ ประชาชิต.
Published
ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสัตวแพทย์สาธารณสุข บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
SF จ224 2559
Location
Central Library
Veterinary Medicine Library

image
ความชุกและประเมินความเสี่ยงในการปนเปื้อนเชื้อแคมไพโลแบคเตอร์ในซากไก่จากโรงฆ่าสัตว์ จังหวัดขอนแก่น /
Author
พิมสุรีย์ อัศวินโกวิท.
Published
ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสัตวแพทย์สาธารณสุข บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
SF พ728 2558
Location
Central Library
Veterinary Medicine Library

image
คู่มือการตรวจวินิจฉัยโรคเลปโตสไปโรสิสในปศุสัตว์ /
Author
ดวงใจ สุวรรณ์เจริญ.
Published
สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์,
Call Number
RC154.95 ด164 2561
Location
Veterinary Medicine Library

image
ธรรมเนียมพระบรมศพและพระศพเจ้านาย /
Author
นนทพร อยู่มั่งมี.
Published
มติชน,
Call Number
DS578.32.ก411 น155 2559/3
Location
Veterinary Medicine Library

image
ผลของภาวะความเป็นกรดในกระเพาะหมักและกีบอักเสบต่อไลโปโพลีแซคคาไรด์บายดิ้งโปรตีนและระดับของโปรเจสเตอโรนในโคนมสาว /
Author
สุวลักษณ์ ศรีสุภา.
Published
ปริญญาปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการสัตวแพทย์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
SF ส875ผ 2559
Location
Veterinary Medicine Library

image
ผลของวิธีปรุงอาหารต่อปริมาณแคดเมียมที่พบในเนื้อเยื่อโค สุกรและปลา /
Author
วณาชิณญ์ อัศศวานันท์.
Published
ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสัตวแพทย์สาธารณสุข บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TX ว155 2560
Location
Central Library
Veterinary Medicine Library

image
ผลของเนื้อในเมล็ดยางพาราเพื่อเป็นแหล่งของกรดไขมันลิโนเลอิกและลิโนเลนิกต่อประสิทธิภาพการสืบพันธุ์ในโคนมสาว /
Author
นวรัตน์ ผอบงา.
Published
ปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาสหวิทยาการสัตวแพทย์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
SF น299ผ 2559
Location
Veterinary Medicine Library

image
ผลของโพลีไวนิลแอลกอฮอล์ต่อการวิทริฟิเคชันของโอโอไซต์โคและการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างระดับเซลล์ของโอโอไซต์โคที่ผ่านการวิทริฟิเคชัน /
Author
ชาตรี ชำนาญดี.
Published
ปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาสหวิทยาการสัตวแพทย์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
SF ช514ข 2559
Location
Veterinary Medicine Library

image

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles