Search again

Found: 53  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
กายวิภาคศาสตร์พื้นฐาน 1 = Basic Anatomy 1 /
Published
ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QM23.2 ก435 2559 ล.1,QS4 ก435 2559 ล.1
Location
Central Library
Associated Medical Sciences Library
Dentistry Library
Medical Library
Nursing Library
Public Health Library
Pharmaceutical Sciences Library

image
การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานสำหรับประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์ ฉบับปรับปรุง 2015 /
Published
ศูนย์ฝึกทักษะการดูแลผู้ป่วยในสถานการณ์เสมือนจริง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC ก446 2559/5,WG ก446ช 2559/5
Location
Nursing Library
Public Health Library

image
การดำเนินงานของคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ /
Author
ปัญญา สุจริต.
Published
การศึกษาอิสระปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสาธารณสุข คณะสาธารณสุข มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
W ป524 2559
Location
Public Health Library

image
การปนเปื้อนของสารสเตียรอยด์ในผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและยาที่ไม่มีข้อบ่งใช้ทางการแพทย์ของผู้ป่วยโรคเบาหวานโรงพยาบาลปลาปาก อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม /
Author
ปิยนันท์ ยะภักดี.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธาณสุขศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QU ป618 2559,RC ป618ร 2559
Location
Central Library
Public Health Library

image
การปนเปื้อนโคลิฟอร์มแบคทีเรียในดินและผักบางชนิดที่ได้จากการกำจัดน้ำเสียจากถังเกรอะโดยร่องซึม /
Author
พรชัย ศรีเชียงสา.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TX พ232ก 2559,WA พ232 2559
Location
Central Library
Public Health Library

image

image

image
การประเมินความเสี่ยงด้านการยศาสตร์และความผิดปกติของระบบโครงสร้างและกล้ามเนื้อในพนักงานโรงงานอุตสาหกรรมยาง จังหวัดนครราชสีมา /
Author
เบญจมาศ ดับสันเทียะ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ651,WB บ784 2559
Location
Central Library
Public Health Library

image
การพัฒนาระบบสุขภาพอำเภอที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง /
Published
มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน,
Call Number
WA546.JT3 ก494 2559
Location
Medical Library
Public Health Library

image
การรายงานการจัดการตัวแปรอิสระต่อเนื่องในการวิเคราะห์การถดถอยลอจีสติคในวารสารทางการแพทย์และสาธารณสุขในประเทศไทย /
Author
ศักดิ์สิน สิมสินธุ์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวสถิติ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RA ศ332 2559
Location
Central Library
Nursing Library
Public Health Library

image
การเสริมสร้างทักษะชีวิตร่วมกับกระบวนการจัดการเรียนการสอนแบบ 5 ประสาน (ซิปปาโมเดล) เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมป้องกันการตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์ของวัยรุ่นในวิทยาลัยอาชีวศึกษาแห่งชาติ /
Author
มาลัย จินากูล.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RG ม492ก 2559,WS ม492 2559
Location
Central Library
Public Health Library

image
การให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำกับการรอดชีวิตของผู้ป่วยหัวใจหยุดเต้นนอกโรงพยาบาลที่ได้รับการช่วยฟื้นคืนชีพในประเทศไทย /
Author
พิเชษฐ์ หนองช้าง.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC พ654 2559,WG พ654ก 2559
Location
Central Library
Public Health Library

image
ความงดงาม 360 องศา ประชาพิจารณ์งานหลักประกันสุขภาพ /
Published
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ,
Call Number
W225.JT3 ค181 2559
Location
Public Health Library

image
ความชุกและความเสี่ยงทางการยศาสตร์ของความผิดปกติทางระบบโครงร่างและกล้ามเนื้อในแม่ค้าส้มตำ /
Author
วิภาดา แสนศิลา.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
WE ว648ค 2559,วพ684
Location
Central Library
Public Health Library

image
ความชุกและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการป่วยวัณโรคปอดเสมหะพบเชื้อในผู้ป่วยเบาหวานของประเทศไทย : การวิเคราะห์เมตา /
Author
กิตศราวุฒิ ขวัญชารี.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการระบาด บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ660,WF ก675 2559
Location
Central Library
Public Health Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles