Search again

Found: 20  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
กระบวนการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียนตามแนวการประเมินเพื่อพัฒนาผู้เรียน /
Author
สุเทพ แปลงทัพ.
Published
วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและสถิติทางวิทยาการปัญญา วิทยาลัยการวิจัยและสถิติทางวิทยาการปัญญา มหาวิทยาลัยบูรพา,
Call Number
LB ส781ป 2561
Location
Education Library

image
การคิดเชิงบูรณาการของนักเรียนในชั้นเรียนคณิตศาสตร์ที่ใช้การศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิด/
Author
ณฐพร วิทยบูรณ์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพEd0177
Location
Education Library

image
การวิเคราะห์ความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์เรื่อง การลบของนักเรียนโดยใช้การแสดงแทนในชั้นเรียนที่ใช้การศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิด/
Author
สาวิตรี ภูกองชนะ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพEd0178
Location
Education Library

image
การวิเคราะห์รูปแบบการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์: การประยุกต์ใช้การวิเคราะห์โปรไฟล์พหุระดับ /
Author
พัทธนันท์ ชมภูนุช.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
H พ543 2559
Location
Education Library

image
การศึกษาความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ผ่านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สะเต็มศึกษาในแนวคิดการสืบเสาะความรู้ในบริบทเรื่่อง ร้านอาหารลอยน้ำ/
Author
ขวัญชนก ธีระสาร.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพEd0174
Location
Education Library

image
การศึกษาความสามารถในการเขียนตัวอักษรแสดงจำนวนนับของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนโสตศึกษา จังหวัดขอนแก่น โดยใช้รูปแบบการตอบสนองต่อการช่วยเหลือ (Response to interve...
Author
สุทิตย์ สิมมา.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอนการศึกษาพิเศษ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพEd0187
Location
Education Library

image
การศึกษาผลสัมฤทธิ์และความคงทนในการเขียนคำศัพท์ภาษาไทยของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ขั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนโสตศึกษา จังหวัดชัยภูมิ โดยใช้รูปแบบการตอบสนองต่อการช่วยเหลือ/
Author
บุญรักษา มูลตรี.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอนการศึกษาพิเศษ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพEd0180
Location
Education Library

image
การสำรวจมโนภาพในการแก้ปัญหาของนักเรียนในชั้นเรียนที่ใช้วิธีการแบบเปิด/
Author
บุญนำ คำแก่.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพEd0185
Location
Education Library

image
การเขียนทาวิทยาศาสตร์ร่วมกับภาพเคลื่อนไหว: วิธีการพัฒนาความเข้าใจมโนมติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี/
Author
รณพัชร์ อภิธนโกฎินนทน์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพEd0182
Location
Education Library

image
การเรียนรู้ของครูที่ใช้หนังสือเรียนคณิตศาสตร์ที่เน้นการแก้ปัญหาในชุมชน การเรียนรู้เชิงวิชาชีพด้วยการศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิด/
Author
ชนิกา เสนาวงค์ษา..
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพEd0171
Location
Education Library

image
ความเข้มแข็งทางใจและการเผชิญปัญหาของวัยรุ่นจากครอบครัวที่แตกแยก/
Author
วิลาสินี สีละพัฒน์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษและการให้คำปรึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพEd0181
Location
Education Library

image
ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพที่ส่งผลต่อความเป็นเลิศของโรงเรียนเอกชน จังหวัดขอนแก่น/
Author
คเณศ สุวรรณรงค์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต. สาขาวิชาการบริหารการศึกษา. บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพEd0172
Location
Education Library

image
ผลของกระบวนการกลุ่มที่มีตอ่การเห็นคุณค่าในตนเองของวัยรุ่นที่ถูกรังแกบนโลกไซเบอร์/
Author
จันทรา ที่อุปมา.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการให้คำปรึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพEd0175
Location
Education Library

image
ผลของการใช้โปรแกรมเสริมสร้างความสามารถครูผู้สอนเด็กที่มีภาวะออทิซึมสเปกตรัมในชั้นเรียนรวมให้มีทักษะทางวิชาการและสังคม/
Author
พรชนก ทานา.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิ สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการให้คำปรึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพEd0183
Location
Education Library

image
ผลของบทเรียนแบบผสมผสานด้วยการเรียนแบบร่วมมือรูปแบบการสร้างโครงงานแบบเป็นทีม วิชาทัศนศิลป์เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/
Author
ปิยะนุช แถวหมอ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพEd0179
Location
Education Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles