Search again

Found: 172  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
10 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย = Methodology of Thai language learning management /
Author
วัชรพล วิบูลยศริน.
Published
สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
Call Number
LB1577.T35 ว378 2561
Location
Education Library

image
126 ปี กระทรวงศึกษาธิการ : ย้อนหลังวังจันทรเกษม /
Author
กระทรวงศึกษาธิการ.
Published
กระทรวง,
Call Number
L591 ศ615ก 2561
Location
Education Library

image
Lean จากก้าวเล็ก ๆ สู่ก้าวที่ยิ่งใหญ่ในโลกธุรกิจ /
Author
สิริพงศ์ จึงถาวรรณ.
Published
ณัฎฐา พืชผล (สถาบัน 7D ACADEMY),
Call Number
TS155 ส731 2561/2
Location
Central Library
Education Library

image
Look good ดูดี ชนะใจ ทำอะไรก็ชนะ /
Author
อภัยลักษณ์ ตันตระบัณฑิตย์.
Published
ไอแอมเดอะเบสท์,
Call Number
BF723.P4 อ248 2561
Location
Education Library

image

image
กระบวนการสร้างความรู้ของครู : กรณีการสอนบูรณาการ /
Author
ชนาธิป พรกุล.
Published
สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
Call Number
LB1060 ช149 2561
Location
Education Library

image
กลยุทธ์ = On strategy /
Author
Collins, James C.
Published
เอ็กซเปอร์เน็ท,
Call Number
HD30.28 พ489 2561
Location
Education Library

image
กลยุทธ์เพื่อส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดขอนแก่น /
Author
วนิดา แสนอินต๊ะ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
LB ว171ย 2561
Location
Central Library
Education Library

image
การขยายแนวคิดทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในชั้นเรียนที่ใช้การศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิด /
Author
กัญญารัตน์ เพียสุวรรณ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QA ก384ข 2561
Location
Central Library
Education Library

image
การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาเป็นผู้ประกอบการ : รายงานวิจัย = Entrepreneurship education /
Author
สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์.
Published
สำนักวิจัยและพัฒนาการศึกษา สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา,
Call Number
HB615 ส282 2561
Location
Central Library
Education Library

image
การจัดการเรียนรู้ด้วยการสืบเสาะหาความรู้แบบเปิดร่วมกับการใช้แบบจำลองทางกายที่มีต่อความเข้าใจมโนมติ เรื่อง การแตกตัวของกรดและเบส ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 /
Author
อรรจนา วิชาลัย.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QD อ344 2561
Location
Central Library
Education Library

image
การจัดการเรียนรู้สังคมศึกษาในยุคศตวรรษที่ 21 /
Author
วิภาพรรณ พินลา.
Published
สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
Call Number
H62.5.T35 ว651 2561
Location
Education Library

image
การจัดค่ายพัฒนาความสามารถทางนาฏศิลป์ไทยสู่ความเป็นเลิศโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบทางตรง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย /
Author
เกวลิน ทองแพ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
GV ก771 2561
Location
Central Library
Education Library

image
การจัดทำแผนที่นำทางการพัฒนาเทคโนโลยี = Technology roadmapping/
Author
ณัฐสิทธิ์ เกิดศรี.
Published
ซีเอ็ดยูเคชั่น,
Call Number
HD45 ณ369 2561
Location
Education Library
Nong Khai Campus Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles