Search again

Found: 21  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
การประยุต์ใช้แนวคิดด้านการตลาดในงานบริการพยาบาลแผนกผู้ป่วยนอกของบุคลากรพยาบาล โรงพยาบาลจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด /
Author
พิพิธพร ธนสีลังกูร
Published
การศึกษาอิสระปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RT พ711
Location
Central Library
Nursing Library

image
การพัฒนาการดำเนินงานการประกันคุณภาพการพยาบาลของวิสัญญีพยาบาล กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา โรงพยาบาลอุดรธานี /
Author
สุณิสา วงษาจันทร์
Published
การศึกษาอิสระปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล บัณฑิตวิทนาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RT ส763ก
Location
Central Library
Nursing Library

image
การพัฒนาการปฏิบัติการพยาบาลเพื่อคุ้มครองสิทธิผู้ป่วยของพยาบาลวิชาชีพกลุ่มงานอายุรกรรม โรงพยาบาลอุดรธานี /
Author
รัตนาภรณ์ เดล
Published
การศึกษาอิสระปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RT ร377ก
Location
Central Library
Nursing Library

image
การพัฒนาการวางแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการกลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม /
Author
กาญจนา จันทะนุย
Published
การศึกษาอิสระปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RT ก425ก
Location
Central Library
Nursing Library

image
การพัฒนาพฤติกรรมการแสดงออกที่เหมาะสมของพยาบาลประจำการโรงพยาบาลโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี /
Author
ละมัย ธานีวรรณ
Published
การศึกษาอิสระปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RT ล174
Location
Central Library
Nursing Library

image
การพัฒนาระบบบริการแผนกผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด /
Author
ละดาวัลย์ ขุราษี
Published
การศึกษาอิสระปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RA ล169
Location
Central Library
Nursing Library

image
การพัฒนารูปแบบการประชุมปรึกษาก่อนและหลังการปฏิบัติงานของพยาบาลหอผู้ป่วยฝ้ายคำ โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ /
Author
เอมหทัย ศรีจันทร์หล้า
Published
การศึกษาอิสระปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการพยาบาล บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC อ899
Location
Central Library
Nursing Library

image

image
การพัฒนารูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัยจังหวัดมหาสารคาม /
Author
สังวาลย์ วงศ์สมศักดิ์
Published
การศึกษาอิสระปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RT ส541
Location
Central Library
Nursing Library

image
การพัฒนารูปแบบการป้องกันการใช้สารเสพติดของเด็กวัยรุ่นในชุมชนแออัดกรณีศึกษาชุมชนแออัดแห่งหนึ่ง เขตเทศบาลนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น /
Author
หทัยชนก บัวเจริญ
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาล บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HV ห135
Location
Central Library
Nursing Library

image
การพัฒนารูปแบบการให้คำปรึกษารายบุคคลตามแนวคิดการปรับพฤติกรรมทางปัญญาโดยใช้การฝึกสมาธิแบบลมหายใจเป็นฐานต่อการลดภาวะซึมเศร้าในผู้ป่วยอัมพาต /
Author
ยุพาพักตร์ รักมณีวงศ์
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC ย414
Location
Central Library
Nursing Library

image
การพัฒนาสมรรถนะในการพยาบาลผู้ป่วยจิตเวชให้กับพยาบาลชั้นต้นและชั้นกลาง : กรณีศึกษาในโรงพยาบาล 2 แห่งในประเทศ ส ป ป ลาว /
Author
อาภรณ์ วิชาเทพ
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC อ632ก
Location
Central Library
Nursing Library

image
การพัฒนาเครื่องมือสร้างจินตภาพสำหรับผู้ป่วยเด็กโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวที่ได้รับความปวดจากหัตถการ /
Author
สมบูรณ์ ชัยชนะ
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RJ ส257
Location
Central Library
Nursing Library

image
การสร้างมาตรฐานการพยาบาลทารกคลอดก่อนกำหนด โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ /
Author
บุญนะ รอดทิม
Published
การศึกษาอิสระปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RJ บ474
Location
Central Library
Nursing Library

image
การส่งเสริมสุขภาพของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร : กรณีศึกษาบ้านดงกลาง ตำบลบ้านโต้น อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น /
Author
วารุณี ประทุมทิพย์
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลชุมชน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RT ว486
Location
Central Library
Nursing Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles