Search again

Found: 58  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
การคัดเลือกเชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาเพื่อการปลูกยูคาลิปตัสในพื้นที่ดินเค็มจังหวัดขอนแก่น /
Author
ไชยา กลิ่นสุคนธ์
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
SB ช942ก 2558
Location
Central Library

image
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ Moecotech ต่อการยกระดับภาพลักษณ์ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี : กรณีศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น /
Author
อนิรุทธ์ สุวรรณรงค์
Published
วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,
Call Number
S อ177 2557
Location
Central Library

image
การประเมินผลกระทบทางสังคมของโรงงานผลิตเอทานอลต่อชุมชนบริเวณรอบข้าง /
Author
กตัญญรัตน์ เศลารักษ์
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TP ก122 2557
Location
Central Library

image
การพัฒนากระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของกรมมาตรฐานและมาตรวิทยา กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว /
Author
เข็มเพชร ศรีสมพาน
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QA ข643 2557
Location
Central Library

image
การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัควิสต์โดยใช้เทคนิคระดมสมองที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์เรื่องสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 /
Author
ชนัญณิชา เกษาพันธ์
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QA ช147 2557
Location
Central Library
Education Library

image

image
การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์และเทคนิคระดมสมองที่ส่งเสริมความสามารถในการคิดขั้นสูงเรื่องลำดับและอนุกรมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 /
Author
วิจิตรา บังกิโล
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QA ว528 2557
Location
Central Library
Education Library

image

image
การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้รูปแบบการสอนตามแนวคิดของ van Hiele และใช้โปรแกรม The geometer's sketchpad เป็นเครื่องมือช่วยการเรียนรู้เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างรูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติชั...
Author
วิภาพร งอยกุดจิก
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QA ว649พ 2557
Location
Central Library
Education Library

image
การพัฒนาระบบฐานความรู้วัฒนธรรมความเชื่อในอนุภาคลุ่มแม่น้ำโขง : การประยุกต์เทคโนโลยีเว็บเชิงความหมายกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ /
Author
วิระพงศ์ จันทร์สนาม
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
GR ว686 2557
Location
Central Library

image
การพัฒนาสหัชญาณของนักเรียนในชั้นเรียนคณิตศาสตร์ที่ใช้การศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิด /
Author
ขวัญตา พันธุ์บ้านแหลม
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QA ข267ก 2557
Location
Central Library
Education Library

image
การระบุแหล่งดินทางนิติวิทยาศาสตร์ของประชากรแบคทีเรียในดินด้วยเทคนิคเออาร์ดีอาร์เอ /
Author
วีนัส นาคนิ่ม
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QR ว816 2558
Location
Central Library

image
การวิเคราะห์เนื้อหาวิทยานิพนธ์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับผู้สูงอายุ /
Author
ประสพพร ยุพิน บราวน์
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Z ป394 2558
Location
Central Library

image
การศึกษาการกัดกร่อนของผิวเคลือบโลหะผสมอลูมิเนียมรีไซเคิล-แมกนีเซียม-ซิลิกอน บนผิวเหล็กกล้าคาร์บอนต่ำด้วยการจุ่มร้อน /
Author
พนมกร ขวาของ
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TA พ187 2557
Location
Central Library
Engineering Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles