Search again

Found: 233  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
"บ้าน"และความสัมพันธ์กับมาตุภูมิในประเทศพม่าของชาวมอญบ้านวังกะกาญจนบุรี /
Author
ภควดี ทองชมภูนุช.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาลุ่มน้ำโขงศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ1187
Location
Central Library

image

image
กระบวนการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียนตามแนวการประเมินเพื่อพัฒนาผู้เรียน /
Author
สุเทพ แปลงทับ.
Published
ดุษฎีนิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและสถิติทางวิทยาการปัญญา วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา มหาวิทยาลัยบูรพา,
Call Number
LB ส781บ 2561
Location
Central Library

image
กลยุทธ์การตลาดสีเขียวที่มีผลต่อกลยุทธ์การแข่งขัน : กรณีศึกษา โรงแรมสีเขียวในประเทศไทย /
Author
ศศิกานต์ บรรเทา.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HD ศ287ก 2561
Location
Central Library

image
กลยุทธ์การบริหารงานวิชาการเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมของนักเรียนในโรงเรียนเอกชน จังหวัดเลย /
Author
รณชัย คงเติม.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
LB ร123ย 2561
Location
Central Library
Education Library

image
กลยุทธ์เพื่อส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดขอนแก่น /
Author
วนิดา แสนอินต๊ะ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
LB ว171ย 2561
Location
Central Library
Education Library

image
กลวิธีการดีดพิณอีสาน : กรณีศึกษานายทรงศักดิ์ ประทุมสินธุ์ /
Author
พุฒธิพงษ์ พาหา.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
ML พ823 2561
Location
Central Library

image
กลวิธีการบรรเลงซอในวงมโหรีโคราช : กรณีศึกษาวงพนมพรจังหวัดนครราชสีมา /
Author
ชนาวัฒน์ จอนจอหอ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
ML ช149 2561
Location
Central Library

image
การจัดการกำไรผ่านรายการคงค้างในดุลยพินิจของฝ่ายบริหารของบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ระหว่างฟื้นฟูการดำเนินงานในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย /
Author
จีราวัฒน์ ธีราวุธจรุงชัย.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาบัญชีมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HG จ574 2561
Location
Central Library

image
การจัดการความรู้ในองค์กรของเรือนจำกลางนครพนม /
Author
อทิตยา พงค์ชยุดา.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HD อ143ก 2561
Location
Central Library
College of Local Administration Library

image
การจัดการศึกษาระดับปฐมวัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถื่นในอำเภอภูเวียงจังหวัดขอนแก่น /
Author
กฤษฎากร สืบสำราญ.
Published
การศึกษาอิสระปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ1150
Location
Central Library
College of Local Administration Library

image
การจัดค่ายพัฒนาความสามารถทางนาฏศิลป์ไทยสู่ความเป็นเลิศโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบทางตรง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย /
Author
เกวลิน ทองแพ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
GV ก771 2561
Location
Central Library
Education Library

image
การจัดสรรเครื่องจักรและอุปกรณ์ในระบบโลจิสติกส์ขาเข้าของอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย /
Author
ภัทรพร ผุดผาด.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HD ภ367ก 2561
Location
Central Library
Engineering Library

image
การจัดเส้นทางการเดินรถของยานพาหนะที่มีข้อจำกัดและกรอบเวลาโดยใช้รูปแบบสมการทางคณิตศาสตร์ : กรณีศึกษาบริษัทกระจายสินค้า /
Author
ปิยะ บุษรากุล.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HE ป621 2561
Location
Central Library
Engineering Library

image
การจัดเส้นทางการเดินรถที่เหมาะสมโดยการประยุกต์ใช้ตัวแบบปัญหาการเดินทางของพนักงานขาย : กรณีศึกษาบริษัทอุตสาหกรรมไข่ไก่ /
Author
ณิชาภา สุวรรณปัฏนะ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HE ณ432 2561
Location
Central Library
Engineering Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles