Search again

Found: 17  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
การตรวจวัดประสิทธิภาพความคุ้มค่าของราคาในการประมวลผลประสิทธิภาพสูงบนผู้ให้บริการแบบกลุ่มเมฆในแพ็กเกจสำหรับการคำนวณ /
Author
พงศ์ธร พฤกษ์กันทรากร.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QA พ125 2561
Location
Central Library
Engineering Library

image
การบูรณาการนวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน สะเต็มศึกษาและกระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอนในชั้นเรียนวิชาภาษาไทยเพื่อพัฒนาทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 /
Author
สุทธิรักษ์ วารินทร์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
PL ส775 2561
Location
Central Library
Education Library

image
การปรับปรุง Air Chamber ของเครื่องแช่แข็งกุ้ง /
Author
ชัญญา อุไรจารี.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TP ช362ก 2561
Location
Central Library
Engineering Library

image
การปรับปรุงประสิทธิภาพการวางผังและตำแหน่งการจัดวางสินค้าในคลังสินค้า กรณีศึกษาคลังสินค้าประเภทเครื่องดื่ม /
Author
ภูเบศก์ ยอดรัก.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HF ภ658 2561
Location
Central Library
Engineering Library

image
การพัฒนาทักษะกระบวนการแก้ปัญหาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เรื่องพื้นที่ผิวและปริมาตร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา /
Author
ปิยากร ขันช่วย.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QA ป622ร 2561
Location
Central Library
Education Library

image
การพัฒนาแบบบันทึกทางการพยาบาลผู้ป่วยบาดเจ็บรุนแรงระยะฉุกเฉินแผนกอุบัติเหตุฉุกเฉินโรงพยาบาลแห่งหนึ่ง /
Author
จิรารัตน์ ตรงดี.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RT จ539ก 2561
Location
Nursing Library

image
การศึกษาสัดส่วนของผู้ใช้สุราในผู้ป่วยเสพเมทแอมเฟตามีนที่มารับบริการ โรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดรธานี /
Author
วรรณพร ประจันตะเสน.
Published
การศึกษาอิสระปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสุขภาพชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
WM ว253ก 2561
Location
Medical Library

image
การเพิ่มปริมาณโคลนในหลอดทดลองและประเมินความเที่ยงตรงทางพันธุกรรมของแก่นตะวัน (Helianthus tuberosus L.)/
Author
เสกสรร มะเดื่อ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาสำหรับครู บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ386
Location
Central Library

image
การใช้คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยของผู้ปกครองที่มารับบริการคลินิกสุขภาพเด็กดีในพื้นที่อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี /
Author
เพชรี วิชากุล.
Published
การศึกษาอิสระปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสุขภาพชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
WS พ879ก 2561
Location
Medical Library

image
ความชุกและแบบแผนการใช้ยาเสพติดโดยวิธีฉีดของผู้ป่วยที่เข้ารับการบำบัดยาเสพติดแผนกผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดรธานี /
Author
กรรณิกา นามหย่อง.
Published
การศึกษาอิสระปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสุขภาพชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
WM ก172ว 2561
Location
Medical Library

image
ความรู้ในการดูแลเท้าของผู้ป่วยเบาหวาน เขตพื้นที่อำเภอกู่แก้ว จังหวัดอุดรธานี /
Author
ปภาดา มหัทธนะประดิษฐ์.
Published
การศึกษาอิสระปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสุขภาพชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
WK ป163ค 2561
Location
Medical Library

image
ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุจราจรและการได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 ของป่วยที่รับบริการในโรงพยาบาลบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี /
Author
วรรษมล โศกสี.
Published
การศึกษาอิสระปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสุขภาพชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
WA ว276ค 2561
Location
Medical Library

image
ผลการใช้แนวปฏิบัติการพยาบาลในการป้องกันการติดเชื้อระบบทางเดินปัสสาวะที่สัมพันธ์กับการใส่สายสวนปัสสาวะต่อผลลัพธ์ที่คัดสรรในโรงพยาบาลขอนแก่น /
Author
ทิวากร กล่อมปัญญา.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC ท492ผ 2561
Location
Nursing Library

image
ผลของการใช้แนวปฏิบัติการพยาบาลเพื่อป้องกันปอดอักเสบที่สัมพันธ์กับเครื่องช่วยหายใจในแผนกอายุรกรรม /
Author
เบญจมาศ ทำเจริญตระกูล.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC บ784ผ 2561
Location
Nursing Library

image
ระยะเวลาในการเสพเมทแอมเฟตามีนกับการเกิดโรคจิตเวช /
Author
กิจวัฒ นาถวิล.
Published
การศึกษาอิสระปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสุขภาพชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
WM ก661ร 2561
Location
Medical Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles