Search again

Found: 593  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
"บ้าน"และความสัมพันธ์กับมาตุภูมิในประเทศพม่าของชาวมอญบ้านวังกะกาญจนบุรี /
Author
ภควดี ทองชมภูนุช.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาลุ่มน้ำโขงศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ1187
Location
Central Library

image
Strategies for primary prevention,screening and detection of opisthorchiasis-associated cholangiocarcinoma /
Author
Sudarat onsurathum.
Published
Doctor of philosophy Thesis , Graduate School, Khon Kaen University,
Call Number
THE653
Location
Central Library
Medical Library

image
กระบวนการพัฒนาศักยภาพการดูแลตนเองของเกษตรกรเพื่อป้องกันอันตรายจากการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช ตำบลทับถุง อำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี /
Author
จุฑามาศ ไทยใจดี.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
SB จ628ร 2561,WA จ628ร 2561
Location
Central Library
Public Health Library

image
กระบวนการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียนตามแนวการประเมินเพื่อพัฒนาผู้เรียน /
Author
สุเทพ แปลงทับ.
Published
ดุษฎีนิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและสถิติทางวิทยาการปัญญา วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา มหาวิทยาลัยบูรพา,
Call Number
LB ส781บ 2561
Location
Central Library

image
กลยุทธ์การตลาดสีเขียวที่มีผลต่อกลยุทธ์การแข่งขัน : กรณีศึกษา โรงแรมสีเขียวในประเทศไทย /
Author
ศศิกานต์ บรรเทา.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HD ศ287ก 2561
Location
Central Library

image
กลยุทธ์การบริหารงานวิชาการเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมของนักเรียนในโรงเรียนเอกชน จังหวัดเลย /
Author
รณชัย คงเติม.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
LB ร123ย 2561
Location
Central Library
Education Library

image
กลยุทธ์เพื่อส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดขอนแก่น /
Author
วนิดา แสนอินต๊ะ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
LB ว171ย 2561
Location
Central Library
Education Library

image
กลวิธีการดีดพิณอีสาน : กรณีศึกษานายทรงศักดิ์ ประทุมสินธุ์ /
Author
พุฒธิพงษ์ พาหา.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ1361,ML พ823 2561
Location
Central Library

image
กลวิธีการบรรเลงซอในวงมโหรีโคราช : กรณีศึกษาวงพนมพรจังหวัดนครราชสีมา /
Author
ชนาวัฒน์ จอนจอหอ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
ML ช149 2561
Location
Central Library

image
การกระจายตัวของก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ภายในอาคารโรงไฟฟ้าพลังน้ำ ด้วยโปรแกรมออริจิน : กรณีศึกษาโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนจุฬาภรณ์ /
Author
ทยาวิชญ์ สร่างนิทร.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ963
Location
Central Library
Engineering Library

image
การขยายพันธุ์และการเก็บรักษาพันธุกรรมของกล้วยหอมทอง (Musa acuminata 'Kluai Hom Thong') ในสภาพเยือกแข็ง /
Author
วศิน ภูศรีฐาน.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
SB ว357ข 2561
Location
Central Library

image
การขยายแนวคิดทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในชั้นเรียนที่ใช้การศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิด /
Author
กัญญารัตน์ เพียสุวรรณ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QA ก384ข 2561
Location
Central Library
Education Library

image
การคัดเลือกเชื้อพันธุกรรมข้าวไร่พื้นเมืองต่อความต้านทานโรคไหม้และโรคขอบใบแห้ง /
Author
อาทิตยา ชุมพล.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพืชไร่ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ1046
Location
Central Library

image
การคัดเลือกเชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์ที่ยังยั้งการเจริญของเชื้อรา Selerotium rolfsii และช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโตของมะเขือเทศ /
Author
นันทภัค เกตุสุวงษ์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาโรคพืช บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
SB น421 2561
Location
Central Library

image
การคัดเลือกแลคติกแอสิดแบคทีเรียจากทางเดินอาหารสุกรที่มีศักยภาพเป็นโปรไบโอติกในลูกสุกรหลังหย่านม /
Author
สุทธิดล ปิยะเดชสุนทร.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการสัตวแพทย์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
SF ส773ก 2561
Location
Central Library
Veterinary Medicine Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles