Search again

Found: 1,566  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image

image
กระบวนการบริหารงานเชิงคุณภาพในการพัฒนาวิชาชีพครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต 2 /
Author
พิชาติ ไชยวงค์
Published
การศึกษาอิสระปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
LB พ645
Location
Central Library
Education Library

image
กระบวนการบริหารที่นำไปสู่ความสำเร็จของการดำเนินงานตามระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2000 กรณีศึกษา : ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ในจังหวัดขอนแก่น /
Author
สุนทร นาเมืองจันทร์
Published
การศึกษาอิสระปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HG ส788
Location
Central Library

image
กระบวนการบริหารโรงพยาบาลที่จะนำไปสู่การเป็นโรงพยาบาลคุณภาพ กรณีศึกษา โรงพยาบาลกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ /
Author
พัชราภรณ์ สุวรรณรักษ์
Published
การศึกษาอิสระปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RA พ518
Location
Central Library

image
กระบวนการปรับตัวของคู่สมรสที่ติดเชื้อเอชไอวี /
Author
ศรีอำพร อยู่บุรี
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RA ศ282
Location
Central Library
Nursing Library

image

image
กายวิภาคของหัวที่สามและหัวที่สี่ของกล้ามเนื้อไบเซบเบรคิไอในประชากรกาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย /
Author
ชาญวิทย์ มณีนิล
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QP ช495,QS ช495
Location
Central Library
Medical Library

image
กายวิภาคศาสตร์เปรียบเทียบของพืชวงศ์ขิงในเขตอุทยานแห่งชาติภูพาน /
Author
จุฬาลักษณ์ ลาเกิด.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาชีววิทยา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QK จ648
Location
Central Library

image
การกำจัดสังกะสีด้วยซิลิกาเจลที่ผลิตจากเปลือกข้าวและซิลิกาเจลที่ตรึงด้วยหมู่อะมิโน-ไธออล /
Author
ชัยวัฒน์ คงมั่นกลาง
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QD ช432
Location
Central Library

image
การกำจัดโลหะหนักโดยใช้ตะกอนสารส้มจากการผลิตน้ำประปา /
Author
ชลทิศ แก้วลี
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TD ช222
Location
Central Library

image

image
การคัดเลือกพ่อ-แม่พันธุ์ปลานิล (Oreochromis niloticus) โดยใช้เทคนิค RAPD /
Author
ศิโรรัตน์ ศรีบาลแจ่ม
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการประมง บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
SH ศ521
Location
Central Library

image

image
การจัดกลุ่มจังหวัดตามคุณภาพชีวิตของประชากรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยใช้ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน ปี 2545 /
Author
ปราโมทย์ โสภา
Published
การศึกษาอิสระปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HN ป452ก
Location
Central Library

image
การจัดกลุ่มเกษตรกรไร่อ้อยและการหาพื้นที่ตั้งสถานีพักอ้อย /
Author
นันทิกา ชัยกัณหา
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HE น427
Location
Central Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles