Search again

Found: 572  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
กระบวนการบริหารโรงพยาบาลที่จะนำไปสู่การเป็นโรงพยาบาลคุณภาพ กรณีศึกษา โรงพยาบาลกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ /
Author
พัชราภรณ์ สุวรรณรักษ์
Published
การศึกษาอิสระปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RA พ518
Location
Central Library

image

image
กายวิภาคของหัวที่สามและหัวที่สี่ของกล้ามเนื้อไบเซบเบรคิไอในประชากรกาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย /
Author
ชาญวิทย์ มณีนิล
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QP ช495,QS ช495
Location
Central Library
Medical Library

image
การกำจัดสังกะสีด้วยซิลิกาเจลที่ผลิตจากเปลือกข้าวและซิลิกาเจลที่ตรึงด้วยหมู่อะมิโน-ไธออล /
Author
ชัยวัฒน์ คงมั่นกลาง
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QD ช432
Location
Central Library

image
การกำจัดโลหะหนักโดยใช้ตะกอนสารส้มจากการผลิตน้ำประปา /
Author
ชลทิศ แก้วลี
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TD ช222
Location
Central Library

image

image
การคัดเลือกพ่อ-แม่พันธุ์ปลานิล (Oreochromis niloticus) โดยใช้เทคนิค RAPD /
Author
ศิโรรัตน์ ศรีบาลแจ่ม
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการประมง บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
SH ศ521
Location
Central Library

image

image
การจัดกลุ่มเกษตรกรไร่อ้อยและการหาพื้นที่ตั้งสถานีพักอ้อย /
Author
นันทิกา ชัยกัณหา
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HE น427
Location
Central Library

image
การจัดการการผลิตการเลี้ยงปลานิลในกระชังเขตอำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ปี 2545 /
Author
ระไว ทองประดับเพ็ชร์
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
SH ร275
Location
Central Library
Agriculture Library

image
การจัดการการผลิตและการตลาดเห้ดนางฟ้า : กรณีศึกษาฟาร์มเห็ดในเขตบ้านดอนหัน ตำบลบ้านฝาง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น ปี พ.ศ.2546 /
Author
พรทิพภา ธรรมรักชัย
Published
การศึกษาอิสระปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HD พ238
Location
Central Library

image
การจัดการธุรกิจการผลิตและการตลาดของกลุ่มผู้ผลิตสุ่มไก่บ้านหญ้าคา ตำบลก้านเกลือง อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น ปี 2546 /
Author
กิ่งกาญจน์ ปัจจุทรา
Published
การศึกษาอิสระปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HD ก631
Location
Central Library

image
การจัดการธุรกิจการผลิตและการตลาดผลิตภัณฑ์จากปลาน้ำจืดในจังหวัดนครพนม /
Author
สุมลรัตน์ ดีทองหลาง
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HD ส842ธ
Location
Central Library

image
การจัดการธุรกิจแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรในโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านลาน ต.บ้านลาน อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น /
Author
สุชีรา สาครสิทธิศักดิ์
Published
การศึกษาอิสระปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HD ส763
Location
Central Library

image
การจัดการธุรกิจโรงงานผลิตแป้งมันสำปะหลัง (แป้งดิบ) ในจังหวัดนครราชสีมา /
Author
ดนัย พันโกฏิ
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HD ด123ก
Location
Central Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles