Search again

Found: 134  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
กลยุทธ์ในการเพิ่มความร่วมมือในการใช้ยาต้านไวรัสเอชไอวีอย่างมีประสิทธิภาพ /
Author
นฤเบศร์ ศิริวงจักร.
Published
สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Pro.re.P/Cp น274 2558
Location
Pharmaceutical Sciences Library

image
กลไกการเกิดพิษต่อไตของยา Tenofovir /
Author
วรรณกนก กระต่ายจันทร์.
Published
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Pro.se.1P ว242 2558
Location
Pharmaceutical Sciences Library

image
การติดตามวัดระดับยาแวนโคมัยซินในผู้ป่วยเด็กโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป /
Author
กนกวรรณ อุทัศพัฒนะ.
Published
ภาควิชาเภสัชกรรมคลินิก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Pro.re.P/Cp ก125กต 2559
Location
Pharmaceutical Sciences Library

image
การทบทวนการใช้ยา Levetiracetam ในผู้ป่วย Status epilepticus โรงพยาบาลศรีนครินทร์ /
Author
เกวลิน ตติยนันทพร.
Published
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Pro.re.P/Cp ก771ก 2558
Location
Pharmaceutical Sciences Library

image
การทบทวนการใช้ยา Voriconazole ในผู้ป่วยใน โรงพยาบาลศรีนครินทร์ /
Author
นฤมล ศรียา.
Published
ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Pro.re.P/Cp น276ก 2559
Location
Pharmaceutical Sciences Library

image
การประเมินความตรงและความเที่ยงของแบบสอบถามการประเมินความเจ็บปวด-ส่วนใบหน้า (Orofacial pain) ฉบับที่ได้รับการแปลเป็นภาษาไทย (BPI-Facial Thai version) /
Author
ชนกพร หากันได้.
Published
สาขาเภสัชกรรมคลินิก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Pro.re.P/Cp ช133ก 2559
Location
Pharmaceutical Sciences Library

image
การประเมินความเข้าใจและการสำรวจความคิดเห็นของเภสัชกรชุมชนที่มีต่อเอกสาร Black box warning ของยาที่มีโอกาสจ่ายในร้านยา : โครงการวิจัย /
Author
จิระเดช ลาบุญตา.
Published
ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Pro.re.P/Cp จ517 2559
Location
Pharmaceutical Sciences Library

image

image
การประเมินต้นทุนและอรรถประโยชน์ของการดูแลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง /
Author
วีรยา สุวรรณรุ่งเรือง.
Published
ภาควิชาเภสัชกรรมคลินิก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Pro.re.P/Cp ว832ก 2559
Location
Pharmaceutical Sciences Library

image
การประเมินผลโครงการเมาแล้วขับ จับจริงจริง เขตเทศบาลนครขอนแก่น 2547 /
Author
ศิริกุล กุลเลียบ
Published
โครงการพัฒนาศูนย์อุบัติเหตุและวิกฤตบำบัด, ศูนย์อุบัติเหตุและวิกฤตบำบัดโรงพยาบาลขอนแก่น, องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศญี่ปุ่น (JICA),
Call Number
HE5613.6.T5 ศ448ก,WA275 ศ448ก 2547
Location
Central Library
Medical Library
Pharmaceutical Sciences Library

image
การพัฒนาเครือข่ายร้านยาร่วมให้บริการในระบบทางด่วนโรคหลอดเลือดสมอง : โครงการวิจัยเรื่อง /
Author
เบญจมาภรณ์ ธีระพันธ์พงศ์.
Published
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Pro.re.P/Cp บ783 2558
Location
Pharmaceutical Sciences Library

image
การพัฒนาและประเมินตำรับสีผึ้งผสมเมลาโทนิน /
Author
นัทธพงศ์ เด่นเหมือนวงศ์.
Published
สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Pro.re.P/Cp น411ก 2559
Location
Pharmaceutical Sciences Library

image

image
การวิเคราะห์ข้อสอบและคะแนนสอบเตรียมความพร้อมก่อนฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาเภสัชกรรมชุมชนของนักศึกษาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น /
Author
อาภากร สิงห์ปรีชา.
Published
สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Pro.re.P/Cp อ634 2558
Location
Pharmaceutical Sciences Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles