Search again

Found: 153  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
การค้นหารายป่วยวัณโรค ในกลุ่มผู้สัมผัสร่วมบ้านกับผู้ป่วยวัณโรคปอด โดยความร่วมมือของสมาชิกในครอบครัวและอาสาสมัครงานวัณโรค อำเภอเสลภูมิ-ทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด /
Author
เครือวัลย์ ดิษเจริญ
Published
รายงานการศึกษาอิสระปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC ค759ก 2557
Location
Central Library
Nursing Library

image
การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เลี้ยงดูเด็กปฐมวัยโดยการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน /
Author
ทิพวรรณ ถามะพันธ์
Published
การศึกษาอิสระปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HQ ท478จ
Location
Central Library
Nursing Library

image
การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพพ่อแม่ในการสอนเรื่องเพศแก่ลูกวัยรุ่นโดยชุมชนมีส่วนร่วมในชุมชนตำบลด่าน อำเภอราษีไศล /
Author
สุคนธ์ทิพย์ นรสาร
Published
การศึกษาอิสระปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HQ ส748
Location
Central Library
Nursing Library

image
การจัดทำแผนกลยุทธ์ (พ.ศ.2558-2560) และแผนปฏิบัติการ (พ.ศ.2558) กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น เทศบาลตำบลภูผาแดง อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี /
Author
ศรีสุดา เวียงสิงห์กอ
Published
รายงานการศึกษาอิสระปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RA ศ275ร 2557
Location
Central Library
Nursing Library

image
การดูแลตนเองของวัยรุ่นตั้งครรภ์ /
Author
ปภัสร์สิตา อภิวัฒน์วณิชกุล
Published
รายงานการศึกษาอิสระปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RG ป162 2557
Location
Central Library
Nursing Library

image
การดูแลผู้ป่วยจิตเภทปัญหาซับซ้อนในชุมชนโดยใช้รูปแบบการจัดการรายกรณี /
Author
ศศิณัฐฏ์ ยางเดี่ยว
Published
รายงานการศึกษาอิสระปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC ศ289 2557
Location
Central Library
Nursing Library

image
การดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งระยะสุดท้ายของผู้ดูแลในชุมชน /
Author
โชคนิติพัฒน์ วิสูญ
Published
การศึกษาอิสระปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC ช814 2557
Location
Central Library
Nursing Library

image
การบำบัดด้วยการยอมรับและมุ่งมั่นในผู้ป่วยจิตเภทที่มีความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายจากการมีหูแว่ว โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ /
Author
สุนันทา คำชมภู
Published
การศึกษาอิสระปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC ส816ร 2557
Location
Central Library
Nursing Library

image
การบำบัดด้วยโปรแกรมจิตบำบัดสัมพันธภาพระหว่างบุคคลในผู้ป่วยโรคซึมเศร้า /
Author
วราภรณ์ รัตนวิศิษฐ์
Published
รายงานการศึกษาอิสระปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC ว321ด 2557
Location
Central Library
Nursing Library

image
การบำบัดทางความคิดและพฤติกรรมในผู้ที่ใช้สารเสพติดที่มีภาวะซึมเศร้า โรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ จังหวัดอุบลราชธานี /
Author
รุ่งรัตน์ สายทอง
Published
การศึกษาอิสระปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC ร633 2557
Location
Central Library
Nursing Library

image
การบำบัดเสริมโดยใช้กิจกรรมดนตรีกับผู้ป่วยจิตเภทเรื้อรังในโรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ /
Author
แทนไท รากวงค์
Published
รายงานการศึกษาอิสระปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC ท815ก 2557
Location
Central Library
Nursing Library

image
การปฏิบัติการพยาบาลครอบครัว : การทบทวนงานวิจัยอย่างเป็นระบบ /
Author
อรจริยา ตะแสนลี
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลครอบครัว บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RT อ316 2557
Location
Central Library
Nursing Library

image
การปฏิบัติการพยาบาลครอบครัวที่มีหญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับการวางแผนผ่าตัดคลอด ณ โรงพยาบาลสุรินทร์ /
Author
ดวงสุดา สุวรรณศรี
Published
รายงานการศึกษาอิสระปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลครอบครัว คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RG ด235 2557
Location
Central Library
Nursing Library

image
การปฏิบัติการพยาบาลครอบครัวสำหรับครอบครัวที่มีเด็ก : การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ /
Author
มนฤดี แก้วจันดา
Published
การศึกษาอิสระปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลครอบครัว คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RT ม158
Location
Central Library
Nursing Library

image
การปฏิบัติการพยาบาลโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ : การสนับสนุนการจัดการตนเองเพื่อป้องกันการติดเชื้อในผู้ป่วยล้างไตทางช่องท้องในโรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น /
Author
ผ่องใส เวียงนนท์
Published
การศึกษาอิสระปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC ผ228 2557
Location
Nursing Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles