Search again

Found: 35  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
Short note pharmacotherapy โรคในร้านยา ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559 /
Author
ธีระพงษ์ ศรีศิลป์.
Published
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม,
Call Number
RM121.5 ธ666 2559,WB330 ธ237ร 2559
Location
Central Library
Pharmaceutical Sciences Library

image
การนำเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2557 ไปสู่การปฏิบัติในโรงพยาบาล : กรณีศึกษา จังหวัดหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ /
Author
พิชญา อุดมศิลป์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเภสัชกรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ780,QV พ639 2560
Location
Central Library
Pharmaceutical Sciences Library

image
การบริบาลทางเภสัชกรรมแก่สตรีใช้ฮอร์โมน สตรีมีครรภ์และสตรีให้นมบุตรในบริบทของร้านยาและหลักฐานเชิงประจักษ์ /
Author
วิวรรธน์ อัครวิเชียร.
Published
สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
WB330 ว741ก 2560
Location
Pharmaceutical Sciences Library

image
การพัฒนากระบวนการตรวจสอบความสอดคล้องของการสั่งใช้ยาในโรงพยาบาล : กรณีศึกษาผู้ป่วยเบาหวาน ณ หอผู้ป่วยในโรงพยาบาลทั่วไปขนาดเล็กแห่งหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ /
Author
ฉัตราภรณ์ พรมโคตร.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเภสัชกรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ794,QV ฉ238 2560
Location
Central Library
Pharmaceutical Sciences Library

image
การพัฒนาตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานหัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรมและการคุ้มครองผู้บริโภคโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดขอนแก่น /
Author
วิภารัตน์ ลี้ชัยกิจเจริญ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเภสัชกรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ720,QV ว654 2560
Location
Central Library
Pharmaceutical Sciences Library

image
การวิเคราะห์ปริมาณโลหะตะกั่วทองแดงและเหล็กในตัวอย่างเครื่องสำอางโดยเทคนิคอะตอมมิกแอบซอร์พชันสเปคโทรโฟโตเมตรี /
Author
สุทธาพร วงศ์กาฬสินธุ์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ความงามและสุขภาพ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
WA ส772 2560,RS ส772 2560
Location
Central Library
Pharmaceutical Sciences Library

image
การศึกษาผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายในบ้านเรือนกลุ่มผลิตภัณฑ์ป้องกันและกำจัดแมลง : กรณีศึกษาหมู่บ้านแห่งหนึ่งในจังหวัดขอนแก่น /
Author
นัฐพงษ์ ขันธรักษ์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการคุ้มครองผู้บริโภคและการจัดการด้านสุขภาพ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ161,WA น392 2560
Location
Central Library
Pharmaceutical Sciences Library

image
การสำรวจประสบการณ์การใช้และการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาแก้ปวดในประชาชนทั่วไป /
Author
เพ็ญพร ชื่นชิต.
Published
ภาควิชาเภสัชกรรมคลินิก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Pro.re.P/Cp พ891 2560
Location
Pharmaceutical Sciences Library

image
การใช้ความรู้ทางเทคโนโลยีเภสัชกรรมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เวชสำอางจากสารธรรมชาติ /
Author
ธนกร อำนวยกิจ.
Published
ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์,
Call Number
QV778 ธ132 2560
Location
Pharmaceutical Sciences Library

image
การใช้แป้งมันสำปะหลังดัดแปรด้วยด่างในแอลกอฮอล์เป็นสารยึดเกาะในรูปแบบเม็ด /
Author
นันทพล ศรีทัพไทย.
Published
ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ความงามและสุขภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Location
Pharmaceutical Sciences Library

image
ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการคลินิกเสริมความงามแห่งหนึ่งในจังหวัดขอนแก่น /
Author
อรอุมา วนาไชย์.
Published
ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ความงามและสุขภาพ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Location
Pharmaceutical Sciences Library

image
ความพึงพอใจและความคิดเห็นของผู้รับบริการและเภสัชกรต่อการบริการและค่าบริการของโครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังต่อเนื่องโดยร้านยาคุณภาพ /
Author
ภัทรา อัศวธนบดี.
Published
สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Pro.re.P/Cp ภ374ค 2560
Location
Pharmaceutical Sciences Library

image
ความรู้และทัศนคติในการจัดซื้อยาที่มีคุณภาพของเภสัชกรโรงพยาบาลสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข /
Author
ปาจรีย์ สร้อยศรีฉาย.
Published
ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเภสัชกรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ887
Location
Central Library
Pharmaceutical Sciences Library

image
คำอธิบายกล่าวเส้นสิบในตำราโรคนิทานคำฉันท์ 11 และแผนนวดคว่ำในจารึกตำรายาวัดราชโอรสารามราชวรวิหาร /
Published
กองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย,
Call Number
RM721 ก523 2560 ล.1,WB537 ก523 2560 ล.1
Location
Central Library
Associated Medical Sciences Library
Medical Library
Nursing Library
Pharmaceutical Sciences Library

image
คำอธิบายคัมภีร์แผนนวด เล่ม 1-2 ในตำราเวชศาสตร์ฉบับหลวง รัชกาลที่ 5 เล่ม 2 /
Published
กองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย,
Call Number
RM721 ก523 2560 ล.4,WB537 ก523 2560 ล.4
Location
Central Library
Associated Medical Sciences Library
Medical Library
Pharmaceutical Sciences Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles