Search again

Found: 25  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
การบริบาลทางเภสัชกรรมแก่สตรีใช้ฮอร์โมน สตรีมีครรภ์และสตรีให้นมบุตรในบริบทของร้านยาและหลักฐานเชิงประจักษ์ /
Author
วิวรรธน์ อัครวิเชียร.
Published
สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
WB330 ว741ก 2560
Location
Pharmaceutical Sciences Library

image
การพัฒนาตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานหัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรมและการคุ้มครองผู้บริโภคโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดขอนแก่น /
Author
วิภารัตน์ ลี้ชัยกิจเจริญ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเภสัชกรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ720,QV ว654 2560
Location
Central Library
Pharmaceutical Sciences Library

image
การวิเคราะห์ปริมาณโลหะตะกั่วทองแดงและเหล็กในตัวอย่างเครื่องสำอางโดยเทคนิคอะตอมมิกแอบซอร์พชันสเปคโทรโฟโตเมตรี /
Author
สุทธาพร วงศ์กาฬสินธุ์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ความงามและสุขภาพ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
WA ส772 2560,RS ส772 2560
Location
Central Library
Pharmaceutical Sciences Library

image
การสำรวจประสบการณ์การใช้และการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาแก้ปวดในประชาชนทั่วไป /
Author
เพ็ญพร ชื่นชิต.
Published
ภาควิชาเภสัชกรรมคลินิก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Pro.re.P/Cp พ891 2560
Location
Pharmaceutical Sciences Library

image
การใช้ความรู้ทางเทคโนโลยีเภสัชกรรมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เวชสำอางจากสารธรรมชาติ /
Author
ธนกร อำนวยกิจ.
Published
ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์,
Call Number
QV778 ธ132 2560
Location
Pharmaceutical Sciences Library

image
การใช้แป้งมันสำปะหลังดัดแปรด้วยด่างในแอลกอฮอล์เป็นสารยึดเกาะในรูปแบบเม็ด /
Author
นันทพล ศรีทัพไทย.
Published
ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ความงามและสุขภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Location
Pharmaceutical Sciences Library

image
ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการคลินิกเสริมความงามแห่งหนึ่งในจังหวัดขอนแก่น /
Author
อรอุมา วนาไชย์.
Published
ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ความงามและสุขภาพ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Location
Pharmaceutical Sciences Library

image
ความพึงพอใจและความคิดเห็นของผู้รับบริการและเภสัชกรต่อการบริการและค่าบริการของโครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังต่อเนื่องโดยร้านยาคุณภาพ /
Author
ภัทรา อัศวธนบดี.
Published
สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Pro.re.P/Cp ภ374ค 2560
Location
Pharmaceutical Sciences Library

image
ความรู้และทัศนคติในการจัดซื้อยาที่มีคุณภาพของเภสัชกรโรงพยาบาลสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข /
Author
ปาจรีย์ สร้อยศรีฉาย.
Published
ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเภสัชกรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ887
Location
Central Library
Pharmaceutical Sciences Library

image
คำอธิบายกล่าวเส้นสิบในตำราโรคนิทานคำฉันท์ 11 และแผนนวดคว่ำในจารึกตำรายาวัดราชโอรสารามราชวรวิหาร /
Published
กองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย,
Call Number
RM721 ก523 2560 ล.1,WB537 ก523 2560 ล.1
Location
Central Library
Associated Medical Sciences Library
Medical Library
Nursing Library
Pharmaceutical Sciences Library

image
คำอธิบายคัมภีร์แผนนวด เล่ม 1-2 ในตำราเวชศาสตร์ฉบับหลวง รัชกาลที่ 5 เล่ม 2 /
Published
กองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย,
Call Number
RM721 ก523 2560 ล.4,WB537 ก523 2560 ล.4
Location
Central Library
Associated Medical Sciences Library
Medical Library
Pharmaceutical Sciences Library

image
คำอธิบายศิลาจารึกวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (วัดโพธิ์) /
Published
กองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย,
Call Number
RM721 ก523 2560 ล.3,WB537 ก523 2560 ล.3
Location
Central Library
Associated Medical Sciences Library
Medical Library
Nursing Library
Pharmaceutical Sciences Library

image
คำอธิบายสมุดภาพโคลงฤๅษีดัดตน /
Published
กองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย,
Call Number
RM721 ก523 2560 ล.2,WB537 ก523 2560 ล.2
Location
Central Library
Associated Medical Sciences Library
Medical Library
Nursing Library
Pharmaceutical Sciences Library

image
คู่มือการแจ้งข้อเท็จจริงและการจัดทำฉลากวัตถุอันตรายชนิดที่ 1 /
Published
กองส่งเสริมงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข,
Call Number
QV663 ค695 2560
Location
Pharmaceutical Sciences Library

image
คู่มือตรวจยาสำหรับคนไข้ = A current protocal for detection of pharmaceuticals to patients /
Author
รุ่งนภา ศรีชนะ.
Published
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์,
Call Number
QV771 ร623 2560
Location
Pharmaceutical Sciences Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles