Search again

Found: 35  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
40 ปี ชมรมเยาวชนมอญกรุงเทพ :bวิถีไทยมอญในสังคมร่วมสมัย /
Published
ชมรมเยาวชนมอญกรุงเทพ,
Call Number
DS570.M6 ส733 2558
Location
Central Library

image
The marketing story การตลาดป่วนรัก ภาค 2 /
Author
จักรเมถุน.
Published
กรวิชญ์ พันธ์คำ,
Call Number
นว จ226 2558 ล.2
Location
Central Library

image
กฎหมายพิเศษพร้อมสอบการค้าระหว่างประเทศ /
Author
ก้องวิทย์ วัชราภรณ์.
Published
ก้องวิทย์ วัชราภรณ์,
Call Number
KPT3405 ก351 2558
Location
Central Library

image
การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้รูปแบบร่วมมือกันเรียนรู้เทคนิคSTADที่เน้นกระบวการแก้ไขปัญหาของPolayเรื่องทฤษฎีบทพีทาโกรัสชั้นมัธยมศึกษาปีที่2 /
Author
ทักษยา วงค์คำภา.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัญฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ530
Location
Central Library

image
การลดพฤติกรรมไม่อยู่นิ่งของนักเรียนที่มีภาวะออทิสซึมโดยใช้เทคนิคสโนซีเล็นกับการเสริมแรงด้วยเบี้ยอรรถกร /
Author
สิริพร ศิริฟอง.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอนการศึกษาพิเศษ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
LC ส731ก 2558
Location
Central Library
Education Library

image
การศึกษาผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมศักยภาพครอบครัวระดับตำบล กรณีศึกษา: ตำบลโนนยาง อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร/
Author
อนงค์ฤทธิ์ พรมสอน.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ353
Location
Central Library

image
การศึกษาอัตลักษณ์การท่องเที่ยวเทศกาลแห่เที่ยนพรรษาเชิงสร้างสรรค์/
Author
นริศรา เพียรความสุข.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ364
Location
Central Library

image
การเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ของสังคมตามแนวพระพุทธศานา : รายงานการวิจัย /
Author
พระมหาสุทิตย์ อาภากโร.
Published
โครงการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ของสังคมตามแนวพระพุทธศาสนา สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย,
Call Number
BQ พ358กส 2558
Location
Central Library

image
กิเลสตบตา /
Author
พระอาจารย์สงบ มนสฺสนฺโต.
Published
มูลนิธิพระสงบ มนสฺสนฺโต,
Call Number
BQ5345 พ418ทก 2558/2
Location
Central Library

image
คาร์บอนฟุตพริ้น /
Author
รัตนาวรรณ มั่งคั่ง.
Published
อัฟโฟรเอป,
Call Number
KKUL Store พิเศษ
Location
Central Library

image
คู่มือพิจารณาอนุญาตการควบรวม การถือหุ้นไขว้และการครอบงำกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ /
Published
สำนักงานคณะกรรมการกิจการการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ : สำนักส่งเสริมการแข่งขันและกำกับดูแลกันเอง,
Call Number
HE8390.55.Z5 ค695 2558
Location
Central Library

image
จิตส่งออก : ถาม - ตอบ ปัญหาธรรม /
Author
พระอาจารย์สงบ มนสฺสนฺโต.
Published
มูลนิธิพระสงบ มนสฺสนฺโต,
Call Number
BQ135 พ418ถจ 2558
Location
Central Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles