Search again

Found: 36  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
Short note pharmacotherapy โรคในร้านยา ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559 /
Author
ธีระพงษ์ ศรีศิลป์.
Published
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม,
Call Number
RM121.5 ธ666 2559,WB330 ธ237ร 2559
Location
Central Library
Pharmaceutical Sciences Library

image
การนำเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2557 ไปสู่การปฏิบัติในโรงพยาบาล : กรณีศึกษา จังหวัดหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ /
Author
พิชญา อุดมศิลป์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเภสัชกรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ780,QV พ639 2560
Location
Central Library
Pharmaceutical Sciences Library

image
การบริบาลทางเภสัชกรรมแก่สตรีใช้ฮอร์โมน สตรีมีครรภ์และสตรีให้นมบุตรในบริบทของร้านยาและหลักฐานเชิงประจักษ์ /
Author
วิวรรธน์ อัครวิเชียร.
Published
สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
WB330 ว741ก 2560
Location
Pharmaceutical Sciences Library

image
การพัฒนากระบวนการตรวจสอบความสอดคล้องของการสั่งใช้ยาในโรงพยาบาล : กรณีศึกษาผู้ป่วยเบาหวาน ณ หอผู้ป่วยในโรงพยาบาลทั่วไปขนาดเล็กแห่งหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ /
Author
ฉัตราภรณ์ พรมโคตร.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเภสัชกรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ794,QV ฉ238 2560
Location
Central Library
Pharmaceutical Sciences Library

image
การพัฒนาตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานหัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรมและการคุ้มครองผู้บริโภคโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดขอนแก่น /
Author
วิภารัตน์ ลี้ชัยกิจเจริญ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเภสัชกรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ720,QV ว654 2560
Location
Central Library
Pharmaceutical Sciences Library

image
การวิเคราะห์ปริมาณโลหะตะกั่วทองแดงและเหล็กในตัวอย่างเครื่องสำอางโดยเทคนิคอะตอมมิกแอบซอร์พชันสเปคโทรโฟโตเมตรี /
Author
สุทธาพร วงศ์กาฬสินธุ์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ความงามและสุขภาพ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
WA ส772 2560,RS ส772 2560
Location
Central Library
Pharmaceutical Sciences Library

image
การศึกษาผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายในบ้านเรือนกลุ่มผลิตภัณฑ์ป้องกันและกำจัดแมลง : กรณีศึกษาหมู่บ้านแห่งหนึ่งในจังหวัดขอนแก่น /
Author
นัฐพงษ์ ขันธรักษ์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการคุ้มครองผู้บริโภคและการจัดการด้านสุขภาพ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ161,WA น392 2560
Location
Central Library
Pharmaceutical Sciences Library

image
การสำรวจประสบการณ์การใช้และการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาแก้ปวดในประชาชนทั่วไป /
Author
เพ็ญพร ชื่นชิต.
Published
ภาควิชาเภสัชกรรมคลินิก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Pro.re.P/Cp พ891 2560
Location
Pharmaceutical Sciences Library

image
การใช้ความรู้ทางเทคโนโลยีเภสัชกรรมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เวชสำอางจากสารธรรมชาติ /
Author
ธนกร อำนวยกิจ.
Published
ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์,
Call Number
QV778 ธ132 2560
Location
Pharmaceutical Sciences Library

image
การใช้แป้งมันสำปะหลังดัดแปรด้วยด่างในแอลกอฮอล์เป็นสารยึดเกาะในรูปแบบเม็ด /
Author
นันทพล ศรีทัพไทย.
Published
ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ความงามและสุขภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Location
Pharmaceutical Sciences Library

image
ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการคลินิกเสริมความงามแห่งหนึ่งในจังหวัดขอนแก่น /
Author
อรอุมา วนาไชย์.
Published
ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ความงามและสุขภาพ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Location
Pharmaceutical Sciences Library

image
ความพึงพอใจและความคิดเห็นของผู้รับบริการและเภสัชกรต่อการบริการและค่าบริการของโครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังต่อเนื่องโดยร้านยาคุณภาพ /
Author
ภัทรา อัศวธนบดี.
Published
สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Pro.re.P/Cp ภ374ค 2560
Location
Pharmaceutical Sciences Library

image
ความรู้และทัศนคติในการจัดซื้อยาที่มีคุณภาพของเภสัชกรโรงพยาบาลสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข /
Author
ปาจรีย์ สร้อยศรีฉาย.
Published
ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเภสัชกรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ887
Location
Central Library
Pharmaceutical Sciences Library

image
คำอธิบายกล่าวเส้นสิบในตำราโรคนิทานคำฉันท์ 11 และแผนนวดคว่ำในจารึกตำรายาวัดราชโอรสารามราชวรวิหาร /
Author
กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก. สำนักงานข้อมูลและคลังความรู้
Published
กองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย,
Call Number
RM721 ก523 2560 ล.1,WB537 ก523 2560 ล.1
Location
Central Library
Associated Medical Sciences Library
Medical Library
Nursing Library
Pharmaceutical Sciences Library

image
คำอธิบายคัมภีร์แผนนวด เล่ม 1-2 ในตำราเวชศาสตร์ฉบับหลวง รัชกาลที่ 5 เล่ม 2 /
Author
กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก. สำนักงานข้อมูลและคลังความรู้
Published
กองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย,
Call Number
RM721 ก523 2560 ล.4,WB537 ก523 2560 ล.4
Location
Central Library
Associated Medical Sciences Library
Medical Library
Pharmaceutical Sciences Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles