Search again

Found: 25  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
การบริบาลทางเภสัชกรรมแก่สตรีใช้ฮอร์โมน สตรีมีครรภ์และสตรีให้นมบุตรในบริบทของร้านยาและหลักฐานเชิงประจักษ์ /
Author
วิวรรธน์ อัครวิเชียร.
Published
สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
WB330 ว741ก 2560
Location
Pharmaceutical Sciences Library

image
การศึกษาผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายในบ้านเรือนกลุ่มผลิตภัณฑ์ป้องกันและกำจัดแมลง : กรณีศึกษาหมู่บ้านแห่งหนึ่งในจังหวัดขอนแก่น /
Author
นัฐพงษ์ ขันธรักษ์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการคุ้มครองผู้บริโภคและการจัดการด้านสุขภาพ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ161,WA น392 2560
Location
Central Library
Pharmaceutical Sciences Library

image
การสำรวจประสบการณ์การใช้และการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาแก้ปวดในประชาชนทั่วไป /
Author
เพ็ญพร ชื่นชิต.
Published
ภาควิชาเภสัชกรรมคลินิก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Pro.re.P/Cp พ891 2560
Location
Pharmaceutical Sciences Library

image
การใช้ความรู้ทางเทคโนโลยีเภสัชกรรมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เวชสำอางจากสารธรรมชาติ /
Author
ธนกร อำนวยกิจ.
Published
ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์,
Call Number
QV778 ธ132 2560
Location
Pharmaceutical Sciences Library

image
ความพึงพอใจและความคิดเห็นของผู้รับบริการและเภสัชกรต่อการบริการและค่าบริการของโครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังต่อเนื่องโดยร้านยาคุณภาพ /
Author
ภัทรา อัศวธนบดี.
Published
สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Pro.re.P/Cp ภ374ค 2560
Location
Pharmaceutical Sciences Library

image
คำอธิบายกล่าวเส้นสิบในตำราโรคนิทานคำฉันท์ 11 และแผนนวดคว่ำในจารึกตำรายาวัดราชโอรสารามราชวรวิหาร /
Published
กองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย,
Call Number
RM721 ก523 2560 ล.1,WB537 ก523 2560 ล.1
Location
Central Library
Associated Medical Sciences Library
Medical Library
Nursing Library
Pharmaceutical Sciences Library

image
คำอธิบายคัมภีร์แผนนวด เล่ม 1-2 ในตำราเวชศาสตร์ฉบับหลวง รัชกาลที่ 5 เล่ม 2 /
Published
กองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย,
Call Number
RM721 ก523 2560 ล.4,WB537 ก523 2560 ล.4
Location
Central Library
Associated Medical Sciences Library
Medical Library
Pharmaceutical Sciences Library

image
คำอธิบายศิลาจารึกวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (วัดโพธิ์) /
Published
กองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย,
Call Number
RM721 ก523 2560 ล.3,WB537 ก523 2560 ล.3
Location
Central Library
Associated Medical Sciences Library
Medical Library
Nursing Library
Pharmaceutical Sciences Library

image
คำอธิบายสมุดภาพโคลงฤๅษีดัดตน /
Published
กองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย,
Call Number
RM721 ก523 2560 ล.2,WB537 ก523 2560 ล.2
Location
Central Library
Associated Medical Sciences Library
Medical Library
Nursing Library
Pharmaceutical Sciences Library

image
คู่มือการแจ้งข้อเท็จจริงและการจัดทำฉลากวัตถุอันตรายชนิดที่ 1 /
Published
กองส่งเสริมงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข,
Call Number
QV663 ค695 2560
Location
Pharmaceutical Sciences Library

image
คู่มือตรวจยาสำหรับคนไข้ = A current protocal for detection of pharmaceuticals to patients /
Author
รุ่งนภา ศรีชนะ.
Published
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์,
Call Number
QV771 ร623 2560
Location
Pharmaceutical Sciences Library

image
คู่มือสำหรับเภสัชกรในการดำเนินงานเภสัชกรรมในหน่วยบริการปฐมภูมิ /
Published
สำนักสนับสนุนระบบบริการยาและเวชภัณฑ์ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ,
Call Number
QV737 ค695อ 2560
Location
Pharmaceutical Sciences Library

image
ประสิทธิผลของยาธรณีสัณฑะฆาตเทียบกับยานาพรอกเซนในการรักษาอาการปวดกล้ามเนื้อและเยื่อพังผืดเรื้อรัง /
Author
อมลวัทน์ แท่นคำ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมแผนไทย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ145,QV อ296 2560
Location
Central Library
Pharmaceutical Sciences Library

image
ฤทธิ์ต้านออกซิเดชันและปริมาณสารสำคัญในส้มโอสายพันธุ์ทับทิมสยาม ทองดี และขาวน้ำผึ้ง /
Author
บัณฑรวรรณ ธุระพระ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ164,QV บ258 2560
Location
Central Library
Pharmaceutical Sciences Library

image
วัณโรคและมัยโคแบคทีเรีย = Tuberculosis and mycobacteria /
Author
เกียรติไชย ฟักศรี.
Published
ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC311 ก853 2560,WF200 ก853 2560
Location
Associated Medical Sciences Library
Dentistry Library
Medical Library
Nursing Library
Public Health Library
Pharmaceutical Sciences Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles