Search again

Found: 130  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image

image
การจำแนกและการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ = Classification and change in landuse of Kung Krabaen Bay Royal Develop...
Author
ประจวบ ลีรักษาเกียรติ.
Published
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชาดำริ กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง,
Call Number
HD ป216 2560
Location
Central Library

image
การประเมินการดำเนินงานตามแนวทางการปฏิรูปประเทศไทย : กรณีการปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม /
Author
ปรีชญาณ์ นักฟ้อน.
Published
สถาบันพระปกเกล้า,
Call Number
KPT1572 ป466 2560
Location
Central Library
College of Local Administration Library

image
การประเมินผลกระทบจากนโยบายการค้า การลงทุนของกลุ่มประเทศ BRICS ต่อประชาคมอาเซียน : รายงานวิจัย /
Published
สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน),
Call Number
HG ก491 2560
Location
Central Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles