Search again

Found: 56  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
ระบบการดูแลของชุมชนสำหรับผู้สูงอายุที่ต้องการความช่วยเหลือ /
Author
กันนิษฐา มาเห็ม.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ858,RT ก434 2561
Location
Central Library
Nursing Library

image
ระบบการดูแลต่อเนื่องของชุมชนสำหรับผู้สูงอายุ /
Author
กรัณย์พิชญ์ โคตรประทุม.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ826,RT ก167 2561
Location
Central Library
Nursing Library

image
วัฒนธรรมการดูแลผู้สูงอายุระยะสุดท้าย /
Author
อารยา ทิพย์วงศ์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาล บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ861,RT อ591 2561
Location
Central Library
Nursing Library

image

image
ศักยภาพของชุมชนในการดูแลผู้สูงอายุ /
Author
อัมราภรณ์ ภู่ระย้า.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาล บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ869,RT อ466 2561
Location
Central Library
Nursing Library

image
สมรรถนะของพยาบาลสารสนเทศที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ /
Author
กรรณิการ์ รัชอินทร์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ906,RT ก104 2561
Location
Central Library
Nursing Library

image
สมรรถนะทางวัฒนธรรมของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลศูนย์สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ /
Author
จิระนันท์ ภูสมตา.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ941,RT จ517ส 2561
Location
Central Library
Nursing Library

image
อัตราการรอดชีพของผู้ป่วยมะเร็งเฮปาโตบลาสโตมาเด็ก ก่อนและหลังการเข้าสู่ประกันสุขภาพถ้วนหน้าที่ได้รับการรักษาในโรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น /
Author
มณีวรรณ อุบลชัย.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการระบาด บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
WI ม139 2558,RJ ม139 2558
Location
Central Library
Public Health Library

image
แรงจูงใจที่มีอิทธิพลต่อการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในองค์การบริหารส่วนตำบล จังหวัดมหาสารคาม /
Author
รังสรรค์ แสงโทโพ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสาธารณสุข บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RA ร314 2559,WA ร314 2559
Location
Central Library
Public Health Library

image
แรงจูงใจและการสนับสนุนจากองค์การที่มีผลต่อการดำเนินงานพัฒนาระบบสุขภาพระดับอำเภอของผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จังหวัดขอนแก่น /
Author
พยุดา ชาเวียง.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสาธารณสุข บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
WA พ222 2559,RA พ222 2559
Location
Central Library
Public Health Library

image
โรงเรียนวิถีชุมชนท้องถิ่นกับการเสริมสร้างสุขภาวะ /
Author
อังศุมารินทร์ อังสนันท์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
LB อ493ร 2558
Location
Central Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles