Search again

Found: 11  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
กระบวนการบริหารงานที่มีผลต่อการปฏิบัติงานในการดำเนินงานหมอครอบครัวของผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในจังหวัดขอนแก่น/
Author
นริศรา นิลละออง.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสาธารณสุข บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
WX น253 2559,R น253 2559
Location
Central Library
Public Health Library

image
การจัดการความขัดแย้งของบุคลากรที่ปฏิบัติงานในเทศบาลตำบลบ้านแท่น อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ /
Author
กัลยา ขาวเขียว
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสาธารณสุข บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
JS ก398
Location
Central Library
Public Health Library

image
การมีส่วนร่วมที่มีผลต่อการดำเนินงานป้องกันเเละควบคุมโรคไข้เลือดออกของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านอำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น /
Author
ศิริชัย จันพุ่ม.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธาณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสาธารณสุข บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
WC ศ452ก 2559,RC ศ452 2559
Location
Central Library
Public Health Library

image
คุณลักษณะส่วนบุคคลและปัจจัยการบริหารที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จังหวัดขอนแก่น /
Author
ศศิธร เฝ้าทรัพย์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสาธารณสุข บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
R ศ291 2559,WA ศ291ค 2559
Location
Central Library
Public Health Library

image
ปัจจัยที่มีความสัมพันนธ์กับระดับโคลีนเอสเตอเรสในเลือดของเกษตรกร อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น /
Author
พัชรีภรณ์ บุญทัน.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QV พ524 2559,SB พ524 2559
Location
Central Library
Public Health Library

image
ผลของการควบคุมลูกน้ำยุงลายโดยกลุ่มสตรี บ้านโคกกล้วย ตำบลโชคเหนือ อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์ /
Author
อดิศักดิ์ กีรติสุขสกุล.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ431,QX อ129ผ 2559
Location
Central Library
Public Health Library

image
ผลของโปรแกรมสุขศึกษาในการประยุกต์ทฤษฎีแรงจูงใจเพื่อป้องกันโรคร่วมกับแรงสนับสนุนทางสังคมเพื่อพัฒนาพฤติกรรมการป้องกันการเสพยาบ้าของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนแห่งหนึ่ง จังหวัดอุดรธานี /
Author
วิลัยลักษณ์ สายืน
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HV ว716,WM ว716
Location
Central Library
Public Health Library

image
พฤติกรรมการบริโภคอาหารและการออกกำลังกายของผู้สูงอายุที่มีและไมมีภาวะโภชนาการเกินในตำบลโคกกรวด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา /
Author
วนิษฐา ปักษีเลิศ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
WT ว176 2558,RC ว176 2558
Location
Central Library
Public Health Library

image
อัตราการรอดชีพของผู้ป่วยมะเร็งเฮปาโตบลาสโตมาเด็ก ก่อนและหลังการเข้าสู่ประกันสุขภาพถ้วนหน้าที่ได้รับการรักษาในโรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น /
Author
มณีวรรณ อุบลชัย.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการระบาด บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
WI ม139 2558,RJ ม139 2558
Location
Central Library
Public Health Library

image
แรงจูงใจที่มีอิทธิพลต่อการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในองค์การบริหารส่วนตำบล จังหวัดมหาสารคาม /
Author
รังสรรค์ แสงโทโพ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสาธารณสุข บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RA ร314 2559,WA ร314 2559
Location
Central Library
Public Health Library

image
แรงจูงใจและการสนับสนุนจากองค์การที่มีผลต่อการดำเนินงานพัฒนาระบบสุขภาพระดับอำเภอของผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จังหวัดขอนแก่น /
Author
พยุดา ชาเวียง.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสาธารณสุข บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
WA พ222 2559,RA พ222 2559
Location
Central Library
Public Health Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles